Parenteel van Klaas Kornellis

1 Klaas Kornellis. Klaas begon een relatie met Krijnje Broerkes.
Kinderen van Klaas en Krijnje:
1 Boele Klasen Slotema, gedoopt in 1751 in Ulrum. Volgt 1.1.
2 Broer Klasen Slotema, geboren in Vliedorp. Volgt 1.2.
1.1 Boele Klasen Slotema, zoon van Klaas Kornellis (zie 1) en Krijnje Broerkes. Hij is gedoopt in 1751 in Ulrum.
Notitie bij de geboorte van Boele: Er wordt 25-4-1751 een Boele te Hornhuizen geboren, vader is Claas Pijtters(Pieters) en moeder Sijbeltje Derks.
Er wordt 5-12-1751 een Boele te Leermens geboren, vader is Claas Boelens en moeder Ide Hinderks.

Van Claas Pieters en Sijbeltje Derks worden nog Jan,15-12-1748, en Dijetje, 28-10-1753 te Hornhuizen gedoopt

Er wordt te Leens een Claas, zoon van Pieter Boelens en Martjen Tonnis, gedoopt op 7-2-1723, Anje 26-11-1719, Anje 9-9-1725
Boele is overleden op 31-12-1829 in Ulrum, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Boele: In de overlijdensakte van Boele Klasen Slotema van 31-12-1829, nr. 60,wordt zijn dan overleden vrouw Trientje Pieters genoemd en zijn zijn beide ouders niet bekend.
In zijn overlijdensakte wordt als geboorteplaats Ulrum genoemd.
Notitie bij Boele: Alleen zijn overlijdensdatum is echt zeker
Beroep:
daglooner
Boele trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 23-04-1780 in Leens met Trientje Klasen Pieters, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Boele en Trientje: Op 23-4-1780 trouwt te Leens Boele Clasens met Trijntje Clasens
Trientje is geboren in 1750. Trientje is overleden op 16-04-1828 in Ulrum, 77 of 78 jaar oud [bron: nr. 12].
Kinderen van Boele en Trientje:
1 Klaas Boeles Slotema, gedoopt op 25-03-1781 in Leens. Volgt 1.1.1.
2 Sijmenje Slotema, gedoopt op 14-08-1784 in Hornhuizen. Volgt 1.1.2.
3 Pieter Boeles Slotema, geboren op 28-03-1787 in Vierhuizen. Volgt 1.1.3.
1.1.1 Klaas Boeles Slotema, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1) en Trientje Klasen Pieters. Hij is gedoopt op 25-03-1781 in Leens.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Hij is te Leens gedoopt op 25-3-1781, klopt geboortedatum wel=12-3-1779 te Vierhuizen:hoe kom ik aan die geboortedatum
Klaas is overleden op 07-02-1826 in Vierhuizen, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Op de overlijdensakte van Klaas Boeles van 8-2-1826, nr 8, wordt zijn vader Boele Klasen Slotema en zijn moeder Trientje Klasen genoemd, die dan alle twee nog in leven zijn.
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1808 in Vierhuizen met Geertje Sierts Mennes, 21 jaar oud. Geertje is geboren in Zuurdijk, dochter van Siert Mennes en Trientje Geerts Danhof. Zij is gedoopt op 27-08-1786 in Zuurdijk. Geertje is overleden op 13-11-1848 in Vierhuizen, 62 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Geertje:
1 Boele Slotema [1.1.1.1], geboren op 15-03-1809 in Vierhuizen. Hij is gedoopt op 02-04-1809 in Vierhuizen. Boele is overleden in Vierhuizen, 28 dagen oud. Hij is begraven op 12-04-1809 in Vierhuizen.
2 Boele Klasen Slotema, geboren op 28-04-1810 in Vierhuizen. Volgt 1.1.1.2.
3 Trientje Klasen Slotema, geboren op 01-12-1813 in Vierhuizen. Volgt 1.1.1.3.
4 Fennechijn Klasen Slotema, geboren op 01-09-1815 in Vierhuizen. Volgt 1.1.1.4.
5 Siertdina Slotema [1.1.1.5], geboren op 24-10-1817 in Vierhuizen. Siertdina is overleden op 15-12-1817 in Vierhuizen, 1 maand oud.
6 Siertdina Slotema [1.1.1.6], geboren op 16-12-1818 in Vierhuizen. Siertdina is overleden na 1853, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Siertdina: Passenger and Immigration Lists Index, 1500s-1900s komt Sierdina Slotema voor: geboortejaar 1823, immigratiejaar 1853
7 Freerk Klasen Slotema [1.1.1.7], geboren op 09-01-1822 in Vierhuizen. Freerk is overleden op 13-01-1840 in Vierhuizen, 18 jaar oud.
8 Simonje Klaassens Slotema [1.1.1.8], geboren op 19-03-1825 in Vierhuizen. Simonje is overleden op 25-03-1849 in Vierhuizen, 24 jaar oud.
Beroep:
naaister
1.1.1.2 Boele Klasen Slotema is geboren op 28-04-1810 in Vierhuizen, zoon van Klaas Boeles Slotema (zie 1.1.1) en Geertje Sierts Mennes. Hij is gedoopt op 20-05-1810 in Vierhuizen. Boele is overleden op 09-10-1870 in Ulrum, 60 jaar oud.
Beroep:
daglooner
Boele trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1834 in Ulrum met Anje Berends Martens, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Boele en Anje: Huwelijkse bijlagen aanwezig.

bij huwelijk: wettiging één kind

In het jaar eenduizend achthonderdvierendertig, den vijftienden van den maand februari, des avonds om zes uren zijn voor mij ? Bazuin Burgemeester als officier van den burgerlijken stand van de gemeente Ulrum, Nievaschier Appingedam, provincie Groningen gecompareerd Boele Klasen Slotema, oud drieentwintig jaren van beroep daglooner, woonende te Hornhuizen, geboren te Vierhuizen, meerderjarige zoon van wijlen Klaas Boeles Slotema, in leven van beroep dagloner, gewoond hebbende en overleden te Vierhuizen en van Geertje Sierts Mennes, deszelfs echtgenoote, van beroep dagloonster, woonende te Vierhuizen, hierbij tegenwoordig hare toestemming gevende, hebbende aan zijne verpligting in de nationale militie voldaan, blijkens certificaat door den Heer Gouverneur dezer provincie daarvan afgegeven ter eene en Anje Berends Martens, oud achttien jaren, van beroep naaister, wonende te Ulrum, geboren te Hornhuizen, minderjarige dochter van Berend Hendriks Martens, van beroep daglooner, laatst woonachtig te Hornhuizen, thans afwezig, blijkens data opgemaakt door den Vrederegter van het kanton Winsum , hierbij overlegd en van Remke Rijpkes Top, deszelfs echtgenoote, van beroep dagloonster, wonende te Hornhuizen, hierbij tegenwoordig hare toestemming gevende ten andere zijde. Welke van mij verzocht hebbend ( ) tot voltrekking van het huwelijk tusschen henlieden ( ) genomen, waarvan de publicaties gedaan zijn voor den hoofdingang van het huis der gemeente te Ulrum, op den tweeden en negenden beide van den maand februari dezes jaars telkens des zondags smiddags om twaalf uren en is hiervan medeafkondiging geschied in de gemeente Kloosterburen, blijkens certificaat hierbij overlegd. Daar nu geen oppositie tegen gedacht huwelijk aan mij Burgemeester is bekend gemaakt, zoo heb ik ter voldoening aan hun verzoek, na voorlezing van al de stukken daartoe betrekkelijk en van het zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk wetboek, getiteld "van het huwelijk" gevraagd, zoo aan den toekomende echtgenoot als aan de eega, of zij elkander wederkerig wilden aannemen als man en vrouw? Waarop, nadat elk hunner afzonderlijk een bevestigend antwoord gegeven heeft, door mij is verklaard, gelijks geschied, bij deze uit naam van de wet, dat de comparanten Boele Klasen Slotema en Anje Berends Martens door het huwelijk vereenigd zijn. En hebbende (verschenen) gehuwden terstond daarop verklaard dat van hen is (geboren een) kind van het mannelijk geslacht, zijnde in het Register van den Burgerlijken Stand dezer gemeente, op den achttiende november des jaars achttienhonderd drieendertig onder de voornaam van Klaas ingeschreven hetwelk zij voor hunnen zoon erkenden, waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klasen Berends () oud zes en vijftig jaren, van beroep (), Jan Klasens (), oud zeven en veertig jaren van beroep landbouwer, Engbert Jakobs Bijtma, oud vier en veertig jaren, van beroep landbouwer en () Douwes Brugsma, oud vierentwintig jaren, van beroep kuiper, alle vier getuigen binnen deze gemeente woonachtig en aan de gehuwden niet geparenteerd welke deze acte nevens de comparanten en mij na voorlezinge hebben vertekend verklarende de moeder van bruidegom en bruid hunne (namen) niet te kunnen teekenen als hebbende zij geen schrijven geleerd
Anje is geboren op 02-03-1815 in Hornhuizen, dochter van Berend Hendriks Martens en Remke Rijpkes Top. Anje is overleden op 05-01-1881 in Ulrum, 65 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kinderen van Boele en Anje:
1 Klaas Slotema, geboren op 17-11-1833 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Rembertus Slotema, geboren op 27-05-1836 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.2.
3 Geert Slotema, geboren op 11-02-1839 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.3.
4 Freerk Slotema, geboren op 02-11-1842 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.4.
5 Marten Slotema [1.1.1.2.5], geboren op 10-12-1845 in Ulrum. Marten is overleden op 27-12-1845 in Ulrum, 17 dagen oud.
6 Martje Slotema [1.1.1.2.6], geboren op 14-02-1848 in Ulrum. Martje is overleden op 08-06-1860 in Ulrum, 12 jaar oud.
7 Trientje Slotema, geboren op 20-06-1851 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.7.
1.1.1.2.1 Klaas Slotema is geboren op 17-11-1833 in Ulrum, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1.1.2) en Anje Berends Martens. Klaas is overleden op 01-04-1914 in Warffum, 80 jaar oud.
Beroep:
scheepskapitein   [bron: huwelijksakte]
Getuige bij:
30-04-1903     huwelijk Jan Slotema (1870-1940) en Maria van Fraeijenhove (1865-1909) [zie 1.1.1.2.1.3]    [vader bruidegom]
11-04-1911     huwelijk Jan Slotema (1870-1940) en Cornelia Potappel (1883-1939) [zie 1.1.1.2.1.3]    [vader bruidegom]
Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 07-04-1866 in Ulrum met Dietje Jans Loots, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Dietje: In het jaar duizend achthonderd zes en zestig, den zevenden der maand april, zijn voor ons Burgemeester, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Ulrum, Arrondissement Appingedam, provincie Groningen, in het huis der gemeeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Klaas Slotema, oud twee en dertig jaren, van beroep scheepskapitein, wonende te Ulrum en aldaar geboren, meerderjarige zoon van Boele Klasen Slotema en Anje Berends Martens, van beroep daglooner, wonende te Ulrum en Dietje Loots, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, wonende en geboren te Zoutkamp, meerderjarige dochter van Jan Jans Loots, van beroep schipper wonende te Zoutkamp en van Emke Mennes Beukema, overleden, ten andere zijde. Waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den vijfentwintigsten maart en den eersten april dezes jaars. En hebben zij daartoe
( ) overlegd een certificaat van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom, hunne geboorteakten, een extract uit de huwelijksakte van de ouders der bruidegom en de overlijdensakte van de moeder der bruid. De vader der bruid hierbij tegenwoordig verklaard tot dit huwelijk zijne toestemming te geven.

Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden, hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn in tegenwoordigheid van

Hierna slecht leesbaar een opsomming van de getuigen en de handtekening van de getuigen en natuurlijk de handtekening van Klaas Slotema, Dietje Loots en Jan Jans Loots en de burgemeester.
Dietje is geboren op 20-12-1840 in Zoutkamp, dochter van Jan Jans Loots en Emke Mennes Beukema. Dietje is overleden op 02-09-1895 in Warffum, 54 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Dietje:
1 Emke Slotema [1.1.1.2.1.1], geboren op 23-01-1867 in Groningen. Emke is overleden op 25-08-1892 in Warffum, 25 jaar oud.
2 Bouwina Slotema [1.1.1.2.1.2], geboren op 20-11-1868 in Ulrum. Bouwina is overleden op 24-06-1893 in Warffum, 24 jaar oud.
Beroep:
hoedenmaakster
3 Jan Slotema, geboren op 18-12-1870 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.1.3.
4 Anje Slotema, geboren op 01-05-1873 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.1.4.
5 Rembertus Slotema, geboren op 05-12-1875 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.1.5.
fam.slotema_1916.jpg jan.slotema17_12_1870.jpg jan.slotema2_17_12_1870.jpg
1 fam.slotema-1916
2 jan.slotema17-12-1870
3 jan.slotema2-17-12-1870
1.1.1.2.1.3 Jan Slotema (afb. 1 t/m 3) is geboren op 18-12-1870 in Ulrum, zoon van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1) en Dietje Jans Loots. Jan is overleden op 30-03-1940 in Amersfoort, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Persoonskaart aanwezig.
Jan:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 30-04-1903 in Zaamslag met Maria van Fraeijenhove, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Riemens (1832-1911) [oom moederszijde bruid], Klaas Slotema (1833-1914) [zie 1.1.1.2.1] [vader bruidegom], Anthonie Riemens (1842-1919) [oom moederszijde bruid] en Cornelis Leunis (1842-1920) [neef van vader bruid]. Maria is geboren op 07-06-1865 in Zaamslag, dochter van Anthonie van Fraeijenhove en Neeltje Riemens. Maria is overleden op 02-01-1909 in Colijnsplaat, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 11-04-1911 in Colijnsplaat met Cornelia Potappel, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Slotema (1833-1914) [zie 1.1.1.2.1] [vader bruidegom], Willem Potappel (1870-1947) [broer bruid], Lammert Damminga (1873-1930) [zie 1.1.1.2.1.4] [zwager bruidegom] en Abraham Wittenius Potappel (1874-1959) [neef vaderszijde bruid]. Cornelia is geboren op 19-05-1883 in Colijnsplaat, dochter van Jozias Potappel en Prientje Israel. Cornelia is overleden op 27-07-1939 in Amersfoort, 56 jaar oud.
Kind van Jan en Maria:
1 Klaas Anthonie (Klaas) Slotema, geboren op 25-04-1905 in Zaamslag. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.
Kinderen van Jan en Cornelia:
2 Jozias (Jo) Slotema, geboren op 16-01-1912 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.
3 Dietje (Diet) Slotema, geboren op 26-05-1913 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.
4 Prientje (Prien) Slotema, geboren op 18-07-1914 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.
5 Rembertus Slotema, geboren op 27-01-1916 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.
6 Gerard Slotema, geboren op 09-03-1917 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.
7 Emke Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.7.
8 Pieternella (Pieto) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.8.
9 Abraham Slotema [1.1.1.2.1.3.9], geboren op 21-11-1921 in Colijnsplaat. Abraham is overleden op 14-08-1930 in Colijnsplaat, 8 jaar oud.
10 Bouwiena Slotema, geboren op 28-05-1923 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.10.
11 Joppa (Jop) Slotema, geboren op 13-11-1924 in Colijnsplaat. Volgt 1.1.1.2.1.3.11.
12 Slotema [1.1.1.2.1.3.12], levenloos geboren dochter, geboren op 16-06-1926 in Colijnsplaat.
klaas_jaantje_25_5_1938.jpg
4 klaas_jaantje-25-5-1938
1.1.1.2.1.3.1 Klaas Anthonie (Klaas) Slotema (afb. 4) is geboren op 25-04-1905 in Zaamslag, zoon van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Maria van Fraeijenhove. Klaas is overleden op 26-06-1992 in Terneuzen, 87 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Persoonskaart aanwezig.
Beroep:
drukker
Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 25-05-1938 in Zaamslag met Adriana Janna (Jaantje) Rouw (afb. 4), 32 jaar oud. Jaantje is geboren op 11-10-1905 in Zaamslag, dochter van Cornelis Abraham Rouw en Tanneke Wiemes. Jaantje is overleden op 15-09-1991 in Terneuzen, 85 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Jaantje:
1 Jan Cornelis (Jan) Slotema [1.1.1.2.1.3.1.1].
2 Tanneke Maria Cornelia (Tannie) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.2.
1.1.1.2.1.3.1.2 Tanneke Maria Cornelia (Tannie) Slotema, dochter van Klaas Anthonie (Klaas) Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.1) en Adriana Janna (Jaantje) Rouw. Tannie trouwde met J.M. Pijpelink.
1.1.1.2.1.3.2 Jozias (Jo) Slotema is geboren op 16-01-1912 in Colijnsplaat, zoon van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Jo is overleden op 04-12-1979 in Vleuten, 67 jaar oud. Jo trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1939 in Zuilen met Adriana Hendrika (Adri) van Nieuwkerk, 24 jaar oud. Adri is geboren op 08-08-1914 in Amsterdam. Adri is overleden op 31-01-2005 in Harmelen, 90 jaar oud.
Kinderen van Jo en Adri:
1 Corrie Slotema [1.1.1.2.1.3.2.1].
2 Jan Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.2.
3 Pieter Slotema [1.1.1.2.1.3.2.3].
4 Jozias (Jos) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.4.
1.1.1.2.1.3.2.2 Jan Slotema, zoon van Jozias (Jo) Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.2) en Adriana Hendrika (Adri) van Nieuwkerk. Jan trouwde met Wilhelmina Maria (Wilma) Burger.
Kinderen van Jan en Wilma:
1 Roland Slotema [1.1.1.2.1.3.2.2.1].
2 Thomas Slotema [1.1.1.2.1.3.2.2.2].
3 Esther Maria (Esther) Slotema [1.1.1.2.1.3.2.2.3].
1.1.1.2.1.3.2.4 Jozias (Jos) Slotema, zoon van Jozias (Jo) Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.2) en Adriana Hendrika (Adri) van Nieuwkerk. Jos trouwde met Caroline Monique (Carli) Meijer.
Kinderen van Jos en Carli:
1 Anne Jorina Slotema [1.1.1.2.1.3.2.4.1].
2 Sebastiaan Buddy Slotema [1.1.1.2.1.3.2.4.2].
diet.jpg diet_emke.jpg diet_harry.jpg
5 diet
6 diet-emke
7 diet-harry
1.1.1.2.1.3.3 Dietje (Diet) Slotema (afb. 1, 5, 6 en 7) is geboren op 26-05-1913 in Colijnsplaat, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Diet is overleden op 24-09-1982, 69 jaar oud. Diet trouwde met Harry Found.
prien_johan.jpg
8 prien-johan
1.1.1.2.1.3.4 Prientje (Prien) Slotema (afb. 1 en 8) is geboren op 18-07-1914 in Colijnsplaat, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Prien is overleden op 09-02-2007 in Amersfoort, 92 jaar oud.
Notitie bij Prien: Persoonslijst aanwezig.
Prien trouwde, 31 jaar oud, op 19-09-1945 in Wissenkerke met Johannes Jacobus (Johan) van Setten, 33 jaar oud. Johan is geboren op 24-06-1912 in Loenen, zoon van Gerrit Jan van Setten en Marretje van der Steur. Johan is overleden op 28-12-1986 in Leusden, 74 jaar oud.
Notitie bij Johan: Persoonskaart aanwezig.
Beroep:
bankemployé
Kinderen van Prien en Johan:
1 Marijke van Setten [1.1.1.2.1.3.4.1].
2 Corry van Setten [1.1.1.2.1.3.4.2].
3 Gerrit Jan van Setten [1.1.1.2.1.3.4.3].
4 Jan Willem van Setten [1.1.1.2.1.3.4.4], geboren op 26-10-1956 in Amersfoort. Jan is overleden op 24-05-1974 in Amersfoort, 17 jaar oud.
aartje_rembertus.jpg
9 aartje-rembertus
1.1.1.2.1.3.5 Rembertus Slotema is geboren op 27-01-1916 in Colijnsplaat, zoon van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Rembertus is overleden op 19-07-1983 in Wissenkerke, 67 jaar oud. Rembertus trouwde, 25 jaar oud, op 13-03-1941 in Colijnsplaat met Aartje Sophia Breure (afb. 9), 22 jaar oud. Aartje is geboren op 08-04-1918 in Colijnsplaat. Aartje is overleden op 03-05-2003 in Colijnsplaat, 85 jaar oud.
Kinderen van Rembertus en Aartje:
1 Jan (Jan) Slotema, geboren op 20-02-1942 in Wissenkerke. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.1.
2 Sandrina Louisa (Sandrien) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.2.
3 Cornelia (Corrie) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.3.
4 Pieternella (Nelleke) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.4.
5 Sophia (Sophie) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.5.
6 Rembertus (Bert) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.6.
7 Gerard (Gerard) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.7.
1.1.1.2.1.3.5.1 Jan (Jan) Slotema is geboren op 20-02-1942 in Wissenkerke, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Jan is overleden op 02-03-2002 in Wissenkerke, 60 jaar oud. Jan trouwde met Johanna Bernardina Jacquelina (Hanny) de Boer. Hanny is een dochter van Jan de Boer en Geertruida Manschot.
Kinderen van Jan en Hanny:
1 Carla Geertruida Arian (Carla) Slotema [1.1.1.2.1.3.5.1.1].
2 Robert Jan (Robert) Slotema [1.1.1.2.1.3.5.1.2].
1.1.1.2.1.3.5.2 Sandrina Louisa (Sandrien) Slotema, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Sandrien trouwde met Gerard Spaans. Gerard is een zoon van Simon Spaans en Cornelia Plaatzer.
Kinderen van Sandrien en Gerard:
1 Corine Spaans [1.1.1.2.1.3.5.2.1].
2 Rembertus Simon (Renze) Spaans [1.1.1.2.1.3.5.2.2].
1.1.1.2.1.3.5.3 Cornelia (Corrie) Slotema, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Corrie trouwde met Geertruidus (Truidus) van der Klooster. Truidus is geboren op 17-06-1943 in Goes, zoon van Gerard van der Klooster en D.J. van Zaltbommel. Truidus is overleden op 07-12-2005 in Wissenkerke, 62 jaar oud.
Kinderen van Corrie en Truidus:
1 Gerardus van der Klooster [1.1.1.2.1.3.5.3.1].
2 Aartje Sophia van der Klooster [1.1.1.2.1.3.5.3.2].
1.1.1.2.1.3.5.4 Pieternella (Nelleke) Slotema, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Nelleke trouwde met Adriaan (Adrie) Duine. Adrie is een zoon van Abraham Izak Duine en Maatje Lindhoud.
Kinderen van Nelleke en Adrie:
1 Rembertus Abraham (Rembert) Duine [1.1.1.2.1.3.5.4.1].
2 Maatje Sophia (Maaike) Duine [1.1.1.2.1.3.5.4.2].
3 Jan Adriaan (Jan) Duine [1.1.1.2.1.3.5.4.3].
1.1.1.2.1.3.5.5 Sophia (Sophie) Slotema, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Sophie trouwde met Jacques van Meel.
Kinderen van Sophie en Jacques:
1 Catharina Sophia (Katrien) van Meel [1.1.1.2.1.3.5.5.1].
2 Jacobus Antoon (Koos) van Meel [1.1.1.2.1.3.5.5.2].
3 Geerten Rembertus (Geerten) van Meel [1.1.1.2.1.3.5.5.3].
1.1.1.2.1.3.5.6 Rembertus (Bert) Slotema, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Bert trouwde met Neeltje Elizabeth (Elly) Jeronimus. Elly is een dochter van Iman Jeronimus en Tona van der Heijde.
Kinderen van Bert en Elly:
1 Amy Slotema [1.1.1.2.1.3.5.6.1].
2 Yvette Slotema [1.1.1.2.1.3.5.6.2].
1.1.1.2.1.3.5.7 Gerard (Gerard) Slotema, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Aartje Sophia Breure. Gerard trouwde met Conny Snoodijk. Conny is een dochter van Abraham Pieter Snoodijk en Blazina Elizabeth Kouwer.
Kinderen van Gerard en Conny:
1 Sjoerd Abraham (Sjoerd) Slotema [1.1.1.2.1.3.5.7.1].
2 Bastiaan Willem (Bas) Slotema [1.1.1.2.1.3.5.7.2].
1.1.1.2.1.3.6 Gerard Slotema is geboren op 09-03-1917 in Colijnsplaat, zoon van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Gerard is overleden op 12-04-2011 in Zwijndrecht, 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerard: Rouwkaart is aanwezig.
Gerard trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1951 met Toos Doornbos, 18 of 19 jaar oud. Toos is geboren op 11-02-1932. Toos is overleden op 09-06-2002 in Zwijndrecht, 70 jaar oud.
Kinderen van Gerard en Toos:
1 Els Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.1.
2 Cockie Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.2.
3 Johan Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.3.
4 Rembertus (Rembert) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.4.
5 Marga Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.5.
6 Gerard Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.6.
7 Antoinet Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.7.
8 Klaas Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.3.6.8.
1.1.1.2.1.3.6.1 Els Slotema, dochter van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Els trouwde met Albert Schenk.
Kinderen van Els en Albert:
1 Daan Schenk [1.1.1.2.1.3.6.1.1].
2 Bas Schenk [1.1.1.2.1.3.6.1.2].
3 Anna Schenk [1.1.1.2.1.3.6.1.3].
1.1.1.2.1.3.6.2 Cockie Slotema, dochter van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Cockie trouwde met Aad Honders.
Kinderen van Cockie en Aad:
1 Arthur Honders [1.1.1.2.1.3.6.2.1].
2 Alexander Honders [1.1.1.2.1.3.6.2.2].
3 Annemarie Honders [1.1.1.2.1.3.6.2.3].
1.1.1.2.1.3.6.3 Johan Slotema, zoon van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Johan ging samenwonen met Martine van der Plas.
Kinderen van Johan en Martine:
1 Juultje Slotema [1.1.1.2.1.3.6.3.1].
2 Froukje Slotema [1.1.1.2.1.3.6.3.2].
1.1.1.2.1.3.6.4 Rembertus (Rembert) Slotema, zoon van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Rembert trouwde met Ruth Naomi Joanna de Vries.
Kinderen van Rembert en Ruth:
1 Jos Slotema [1.1.1.2.1.3.6.4.1].
2 Marcel Slotema [1.1.1.2.1.3.6.4.2].
1.1.1.2.1.3.6.5 Marga Slotema, dochter van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Marga trouwde met Peter Rozendaal.
Kinderen van Marga en Peter:
1 Sabine Rozendaal [1.1.1.2.1.3.6.5.1].
2 Tom Rozendaal [1.1.1.2.1.3.6.5.2].
1.1.1.2.1.3.6.6 Gerard Slotema, zoon van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Gerard trouwde met Rose Habok.
Kinderen van Gerard en Rose:
1 Vien Vien Slotema [1.1.1.2.1.3.6.6.1].
2 Brian Slotema [1.1.1.2.1.3.6.6.2].
1.1.1.2.1.3.6.7 Antoinet Slotema, dochter van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Antoinet trouwde met Jorien Muis.
Kinderen van Antoinet en Jorien:
1 Suzanne Muis [1.1.1.2.1.3.6.7.1].
2 Marianne Muis [1.1.1.2.1.3.6.7.2].
3 Maarten Muis [1.1.1.2.1.3.6.7.3].
1.1.1.2.1.3.6.8 Klaas Slotema, zoon van Gerard Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.6) en Toos Doornbos. Klaas trouwde met Cinthia Schot.
Kind van Klaas en Cinthia:
1 Merel Slotema [1.1.1.2.1.3.6.8.1].
1.1.1.2.1.3.7 Emke Slotema, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Emke trouwde met Jaap van den Berg. Jaap is overleden in 2007.
Kinderen van Emke en Jaap:
1 Corrie van den Berg [1.1.1.2.1.3.7.1].
2 Marieke van den Berg [1.1.1.2.1.3.7.2].
1.1.1.2.1.3.8 Pieternella (Pieto) Slotema, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Pieto trouwde met Willem Valkenburg. Willem is geboren op 05-09-1921 in Amersfoort. Willem is overleden op 21-05-1990 in Harderwijk, 68 jaar oud.
Kinderen van Pieto en Willem:
1 Wilhelmina Louise Maria (Willemien) Valkenburg [1.1.1.2.1.3.8.1].
2 Cornelis Hendrik (Kees) Valkenburg [1.1.1.2.1.3.8.2].
3 Jan (Jan) Valkenburg. Volgt 1.1.1.2.1.3.8.3.
4 Abraham Guillaume (Bram) Valkenburg [1.1.1.2.1.3.8.4].
1.1.1.2.1.3.8.3 Jan (Jan) Valkenburg, zoon van Willem Valkenburg en Pieternella (Pieto) Slotema (zie 1.1.1.2.1.3.8). Jan trouwde met Annette Thijs.
bouwien_freek.jpg
10 bouwien-freek
1.1.1.2.1.3.10 Bouwiena Slotema (afb. 10) is geboren op 28-05-1923 in Colijnsplaat, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Bouwiena is overleden op 24-01-2012 in Aalten, 88 jaar oud. Bouwiena trouwde met Freek Nijhoff.
Kinderen van Bouwiena en Freek:
1 Aleid Nijhoff [1.1.1.2.1.3.10.1].
2 Diet Nijhoff [1.1.1.2.1.3.10.2].
3 Dolf Nijhoff [1.1.1.2.1.3.10.3].
jop_sietse.jpg
11 jop-sietse
1.1.1.2.1.3.11 Joppa (Jop) Slotema (afb. 11) is geboren op 13-11-1924 in Colijnsplaat, dochter van Jan Slotema (zie 1.1.1.2.1.3) en Cornelia Potappel. Jop is overleden op 31-01-2003 in Blaricum, 78 jaar oud. Jop trouwde met Sijtze Talsma.
Kinderen van Jop en Sijtze:
1 Els Talsma [1.1.1.2.1.3.11.1].
2 Sjoerd Talsma [1.1.1.2.1.3.11.2].
1.1.1.2.1.4 Anje Slotema is geboren op 01-05-1873 in Ulrum, dochter van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1) en Dietje Jans Loots. Anje is overleden op 27-10-1915 in Warffum, 42 jaar oud. Anje trouwde, 28 jaar oud, op 30-12-1901 in Warffum met Lammert Damminga, 28 jaar oud. Lammert is geboren op 08-06-1873 in Baflo, zoon van Jan Damminga en Geertruid Faber. Lammert is overleden op 04-01-1930 in Warffum, 56 jaar oud.
Beroep:
koopman/manufacturier
Getuige bij:
11-04-1911     huwelijk Jan Slotema (1870-1940) en Cornelia Potappel (1883-1939) [zie 1.1.1.2.1.3]    [zwager bruidegom]
Kinderen van Anje en Lammert:
1 Jan Damminga, geboren op 28-08-1903 in Warffum. Volgt 1.1.1.2.1.4.1.
2 Dietje Damminga, geboren op 20-01-1905 in Warffum. Volgt 1.1.1.2.1.4.2.
3 Geertruida Damminga, geboren op 26-12-1906 in Warffum. Volgt 1.1.1.2.1.4.3.
4 Emke Damminga, geboren op 09-11-1910 in Warffum. Volgt 1.1.1.2.1.4.4.
5 Jakob Damminga [1.1.1.2.1.4.5], geboren op 13-04-1913 in Warffum. Jakob is overleden op 02-11-2006 in Arnhem, 93 jaar oud.
6 Klaas Damminga [1.1.1.2.1.4.6], geboren op 12-09-1915 in Warffum. Klaas is overleden op 13-07-2007 in Bedum, 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Gegevens internet.
7 Grietje Damminga [1.1.1.2.1.4.7].
1.1.1.2.1.4.1 Jan Damminga is geboren op 28-08-1903 in Warffum, zoon van Lammert Damminga en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.1.4). Jan is overleden op 18-08-1996 in Arnhem, 92 jaar oud.
Notitie bij Jan: Persoonslijst aanwezig.
Jan trouwde met Johanna Knippenburg.
1.1.1.2.1.4.2 Dietje Damminga is geboren op 20-01-1905 in Warffum, dochter van Lammert Damminga en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.1.4). Dietje is overleden op 28-07-1990 in Soest, 85 jaar oud.
Notitie bij Dietje: Persoonskaart aanwezig.
Dietje trouwde, 54 jaar oud, op 27-05-1959 in Soest met Cornelis van Hinte, 80 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-08-1878 in Purmerend. Cornelis is overleden op 23-03-1968 in Doorn, 89 jaar oud.
1.1.1.2.1.4.3 Geertruida Damminga is geboren op 26-12-1906 in Warffum, dochter van Lammert Damminga en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.1.4). Geertruida is overleden op 30-08-1995 in Utrecht, 88 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Persoonskaart aanwezig.
Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1933 in Warffum met Cornelis Stamhuis, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-08-1905 in Loppersum. Cornelis is overleden op 07-03-1983 in Utrecht, 77 jaar oud.
1.1.1.2.1.4.4 Emke Damminga is geboren op 09-11-1910 in Warffum, dochter van Lammert Damminga en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.1.4). Emke is overleden op 04-08-1994 in Hardenberg, 83 jaar oud.
Notitie bij Emke: Persoonskaart aanwezig.
Emke trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1936 in Warffum met Martinus Boersma, 31 jaar oud. Martinus is geboren op 25-01-1905 in ’t Zandt. Martinus is overleden op 07-02-1980 in ’t Zandt, 75 jaar oud.
Kinderen van Emke en Martinus:
1 Anda Emmy Boersma. Volgt 1.1.1.2.1.4.4.1.
2 Frouwina Martina Boersma. Volgt 1.1.1.2.1.4.4.2.
3 Dirk Boersma. Volgt 1.1.1.2.1.4.4.3.
4 Lambertus Jan Boersma [1.1.1.2.1.4.4.4].
5 Dietje Boersma [1.1.1.2.1.4.4.5].
1.1.1.2.1.4.4.1 Anda Emmy Boersma, dochter van Martinus Boersma en Emke Damminga (zie 1.1.1.2.1.4.4). Anda trouwde met G Heerema.
1.1.1.2.1.4.4.2 Frouwina Martina Boersma, dochter van Martinus Boersma en Emke Damminga (zie 1.1.1.2.1.4.4). Frouwina trouwde met H Mensink.
1.1.1.2.1.4.4.3 Dirk Boersma, zoon van Martinus Boersma en Emke Damminga (zie 1.1.1.2.1.4.4). Dirk trouwde met G Meester.
1.1.1.2.1.5 Rembertus Slotema is geboren op 05-12-1875 in Ulrum, zoon van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1) en Dietje Jans Loots. Rembertus is overleden op 05-02-1960 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Notitie bij Rembertus: persoonskaart aanwezig.

N.a.v. een gesprek op 20-10-2004 met dochter Jantine (Tine) :
Met broer Jan in 1895? naar Zuid-Afrika gegaan, daar tijdens Boerenoorlog gevangen genomen, als krijgsgevangene naar Ceylon gebracht. Hij was advocaat (mr); was vennoot in advocatenkantoor Slotema, Romme en Koers te Medan, Nederlands Indië, Klaas en Jan zijn na verlof in Nederland gebleven om studieredenen, zaten bij ds Bot in Arnhem, elk jaar ging moeder Grietje met kinderen op verlof, in 1927 voor het laatst, vader R. kwam in 1928, had last van hoofdpijnen, neuroloog geraadpleegd, heeft geld uit de praktijk gehaald.

Kleindochter Lily Veen-Slotema vertelde het volgende:
Rembertus Slotema was advocaat (mr), was vennoot in advocatenkantoor Slotema, Romme en Koers te Medan, Nederlands Indie.
In 1928 kwam het gezin volledig berooid naar Nederland, Den Haag, terug.
Vennoot Romme had al het geld uit de firma geroofd... Rembertus Slotema was hierdoor, met name dat een christenmedebroeder hem bedonderd had, zo van slag,
dat hij zware hoofdpijnen kreeg, volledig gedesillusioneerd. Hij is daarna een kamergeleerde geworden en het gezin heeft om het hoofd boven water te houden
kamers moeten verhuren.

Kleinzoon Rob Stronkhorst maakte het volgend overzicht:

Rembertus Slotema (1875 - 1960)

Rembertus werd geboren in 1875 te Ulrum in Groningen, uit een (waarschijnlijk) redelijk gegoede familie van Klaas Boeles Slotema (getrouwd met Dietje Jans Loots) die het tot zeekapitein had geschopt. Daarvoor waren de bekende voorvaderen van R vnl als dagloner werkzaam geweest in Vierhuizen en mogelijk in het in 1717 door een overstroming goeddeels weggevaagde Vliedorp.

Het volgende is opgetekend uit de herinneringen van Jantine Grietje Dietje Slotema in 2004, dochter van R.

Op 18-jarige leeftijd (1993), volgde R zijn broer Jan die reeds eerder naar Zuid-Afrika vertrokken was. Belangrijkste reden om daar naar toe te gaan zou TBC geweest zijn, waaraan reeds twee van hun zussen overleden waren. R werkte daar bij de spoorwegen (invoerrechten en accijnzen), en zou zich destijds veel te paard verplaatst hebben, behalve op zondag want dan weigerde het paard dienst. R heeft toen ook meegevochten in de boerenoorlog (1899 -1902) ten tijde waarvan hij door de Engelsen is gevangengenomen en geïnterneerd in Ceylon.
In ± 1903 moet R teruggegaan zijn naar Nederland om rechten te gaan studeren aan de universiteit van Groningen.
Nadat R zijn studie succesvol had afgerond trouwde hij in 1909 met Grietje Damminga uit Baflo en vertrok nog dat zelfde jaar per boot naar Indonesië, alwaar hij partner werd van een advocatenkantoor (met twee andere advocaten, waaronder een neef van de politicus Romme).
Alle 7 kinderen van R en G zijn geboren in een enorm koloniaal huis aan de Mangalaan 11 (Nu: Djalan Diponigoro) te Medan. De periode in Sumatra (1909 - 1927) was voor R en G een prachtige tijd waarin zij in grote rijkdom leefden. G had toen 7 bedienden voor haar huishouding en R had een grote Ford met chauffeur voor werk en vakanties (bijv naar het Toba meer). Als vader was R voor zijn kinderen streng, maar wordt ook herinnerd als een geweldig verteller - bijv. van verhalen uit de Odyssee.
Tijdens de Medan periode moesten de oudste zoons (Klaas, 12 jaar en Jan, 11 jaar) naar Nederland, om daar voortgezet onderwijs te volgen. Zij zijn toen bij het gezin van dominee Bot in Arnhem ondergebracht. G ging slechts 1x /2 of 3 jaar op verlof naar Nederland om haar zoons te zien. Vooral Jan, heeft het in deze periode van meer dan 5 jaar zeer slecht gehad, en heeft dit zijn ouders later nog lang kwalijk genomen.
Tijdens de 1ste wereldoorlog schijnt R veel geld en grond verloren te hebben (wat hij ook al voorspeld zou hebben). Maar, pas in 1927 keerde de familie terug naar Nederland, vooral vanwege neurologische problemen van R, en vestigden zij zich in de van Beverninckstraat nr 96(?) in Den Haag. Schijnbaar was er toch genoeg geld over, want daarna hebben R (52) en G verder gerentenierd. De drie zoons die toen pas met hun studie begonnen werden allen zonder problemen (tand) arts, maar R stond er wel op dat zij het geld wat hij investeerde in hun studie terug zouden betalen. Investeren in een opleiding voor de twee dochters had duidelijk minder prioriteit bij R en G.

(Jan)Tine weet zich weinig van haar moeder te herinneren (noemt het een oppervlakkige verhouding), behalve dat ze veel van de huishouding van haar heeft geleerd (waardering hiervoor leek twijfelachtig).
Van haar zus Ellina Everdina (Ellie) weet ze nog te vertellen dat zij in de oorlog heel ver op haar fiets een zak aardappelen van een boer mee naar huis toe nam. Toen Ellie met Henk trouwde hebben ze eerst een etage bij R en G bewoond. Voordat zij naar Zutphen vertrokken hebben zij nog aan de Soestdijkse kade gewoond, waar Robert Johan is geboren.
(Opm.: de band tussen de Kinderen van R en G is nooit erg hecht geweest)


N.B. 10-10-1896 is Rembertus vanuit Groningen naar Warffum uitgeschreven en daar ook ingeschreven. Is hij niet na zijn broer naar Zuid-Afrika vertrokken? Wanneer hij precies uit Ceylon terugkeerde is onduidelijk.
Rembertus trouwde, 33 jaar oud, op 31-07-1909 in Baflo met Grietje Damminga, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 20-11-1884 in Baflo, dochter van Jan Damminga en Geertruid Faber. Grietje is overleden op 24-11-1968 in Voorburg, 84 jaar oud.
Kinderen van Rembertus en Grietje:
1 Klaas Slotema, geboren op 13-08-1910 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.
2 Jan Slotema, geboren op 17-12-1911 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.2.
3 Rembertus (Bert) Slotema, geboren op 22-04-1913 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.
4 Jacob Lammert Slotema, geboren op 01-10-1914 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.4.
5 Geertruida Antje Slotema [1.1.1.2.1.5.5], geboren op 26-03-1916 in Medan. Geertruida is overleden op 03-05-1917 in Medan, 1 jaar oud.
6 Jantine Grietje Dietje Slotema, geboren op 07-12-1917 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.6.
7 Ellina Everdina (Elly) Slotema, geboren op 21-12-1919 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.7.
8 Johan Liewe Slotema, geboren op 19-12-1921 in Medan. Volgt 1.1.1.2.1.5.8.
1.1.1.2.1.5.1 Klaas Slotema is geboren op 13-08-1910 in Medan, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Klaas is overleden op 11-02-1996 in Zuidhorn, 85 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Persoonskaart aanwezig.
Beroep:
leraar lichamelijke opvoeding
Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1939 in Groningen met Hillechien (Hillie) van Dijken, 26 jaar oud. Hillie is geboren op 23-05-1913 in Groningen. Hillie is overleden op 18-04-1996 in Zuidhorn, 82 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Hillie:
1 Tunske Margreet (Tineke) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.1.
2 Grietje (Greet) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.2.
3 Rembertus (Bert) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.3.
4 Jan Enne Slotema [1.1.1.2.1.5.1.4].
5 Hans Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.5.
6 Klaas Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.6.
7 Antoinette Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.7.
1.1.1.2.1.5.1.1 Tunske Margreet (Tineke) Slotema, dochter van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Tineke trouwde met Drewe Hillebrand (Dre) Wind.
Kinderen van Tineke en Dre:
1 Jan (John) Wind. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.1.1.
2 Peter Wind. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.1.2.
3 Christl Margreet Wind. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.1.3.
1.1.1.2.1.5.1.1.1 Jan (John) Wind, zoon van Drewe Hillebrand (Dre) Wind en Tunske Margreet (Tineke) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.1). John trouwde met Anneke Christina Dijksterhuis.
Kinderen van John en Anneke:
1 Marlous Margreet Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.1.1].
2 Laura Janneke Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.1.2].
3 Pieter Jan Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.1.3].
1.1.1.2.1.5.1.1.2 Peter Wind, zoon van Drewe Hillebrand (Dre) Wind en Tunske Margreet (Tineke) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.1). Peter ging samenwonen met Christina (Christa) Leppink.
Kinderen van Peter en Christa:
1 Eva Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.2.1].
2 Drewe Daniël Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.2.2].
3 Max Wind [1.1.1.2.1.5.1.1.2.3].
1.1.1.2.1.5.1.1.3 Christl Margreet Wind, dochter van Drewe Hillebrand (Dre) Wind en Tunske Margreet (Tineke) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.1). Christl trouwde met Johan Matthijs (Hanny) Latupeirissa.
Kinderen van Christl en Hanny:
1 Zoë Latupeirissa [1.1.1.2.1.5.1.1.3.1].
2 Noemi Rachèle Latupeirissa [1.1.1.2.1.5.1.1.3.2].
3 Noa Latupeirissa [1.1.1.2.1.5.1.1.3.3].
1.1.1.2.1.5.1.2 Grietje (Greet) Slotema, dochter van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Greet trouwde met Nieklaas (Nico) van der Deen.
Kinderen van Greet en Nico:
1 Marjan Antoinette van der Deen. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.2.1.
2 Carin van der Deen, geboren op 14-10-1968 in Groningen. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.2.2.
3 Anne Hilde van der Deen. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.2.3.
1.1.1.2.1.5.1.2.1 Marjan Antoinette van der Deen, dochter van Nieklaas (Nico) van der Deen en Grietje (Greet) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.2). Marjan ging samenwonen met Marco Gonlag.
Kinderen van Marjan en Marco:
1 Floor Gonlag [1.1.1.2.1.5.1.2.1.1].
2 Tom Rutger Gonlag [1.1.1.2.1.5.1.2.1.2].
1.1.1.2.1.5.1.2.2 Carin van der Deen is geboren op 14-10-1968 in Groningen, dochter van Nieklaas (Nico) van der Deen en Grietje (Greet) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.2). Carin is overleden op 12-02-1996, 27 jaar oud.
Beroep:
office manager
Carin trouwde met Dick van den Hoed.
1.1.1.2.1.5.1.2.3 Anne Hilde van der Deen, dochter van Nieklaas (Nico) van der Deen en Grietje (Greet) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1.2). Anne ging samenwonen met Harmen de Roo.
Kind van Anne en Harmen:
1 Sanna de Roo [1.1.1.2.1.5.1.2.3.1].
1.1.1.2.1.5.1.3 Rembertus (Bert) Slotema, zoon van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Bert trouwde met Jantina (Tineke) Jansen.
Kinderen van Bert en Tineke:
1 Klaas Slotema [1.1.1.2.1.5.1.3.1].
2 Hilly Klaziena Slotema [1.1.1.2.1.5.1.3.2].
1.1.1.2.1.5.1.5 Hans Slotema, zoon van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Hans trouwde met Sonja Snijders.
Kinderen van Hans en Sonja:
1 Naomi Sanne Slotema [1.1.1.2.1.5.1.5.1].
2 David Benjamin Slotema [1.1.1.2.1.5.1.5.2].
1.1.1.2.1.5.1.6 Klaas Slotema, zoon van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Klaas trouwde met Berber Alberdina Hoving.
Kind van Klaas en Berber:
1 Marieke Josephine Hoving [1.1.1.2.1.5.1.6.1].
1.1.1.2.1.5.1.7 Antoinette Slotema, dochter van Klaas Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.1) en Hillechien (Hillie) van Dijken. Antoinette trouwde met Harm Jouke (Herman) van der Werf.
Kinderen van Antoinette en Herman:
1 Susan van der Werf [1.1.1.2.1.5.1.7.1].
2 Paul van der Werf [1.1.1.2.1.5.1.7.2].
3 Robin van der Werf [1.1.1.2.1.5.1.7.3].
1.1.1.2.1.5.2 Jan Slotema is geboren op 17-12-1911 in Medan, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: persoonskaart aangevraagd:niet aanwezig, overleden in buitenland.
Jan begon een relatie met Mary England.
Kinderen van Jan en Mary:
1 (Adoptie) Julian Slotema [1.1.1.2.1.5.2.1].
2 (Adoptie) Tina Slotema [1.1.1.2.1.5.2.2].
1.1.1.2.1.5.3 Rembertus (Bert) Slotema is geboren op 22-04-1913 in Medan, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Bert is overleden op 01-06-1975 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud.
Notitie bij Bert: Persoonskaart aanwezig.
Beroep:
huisarts
Bert trouwde, 29 jaar oud, op 04-09-1942 in ’s-Gravenhage met Christina Cornelia Hendrika (Titi) Vogelesang, 24 jaar oud. Titi is geboren op 27-10-1917 in Tandjong Pinang (Indonesië). Titi is overleden op 14-03-1994 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Kinderen van Bert en Titi:
1 Rembertus (Bert) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.
2 Cornélie Angeline (Nel) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.
3 Frederik Philip (Frits) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.3.
4 Lily Margreet (Lily) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.4.
1.1.1.2.1.5.3.1 Rembertus (Bert) Slotema, zoon van Rembertus (Bert) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3) en Christina Cornelia Hendrika (Titi) Vogelesang. Bert trouwde met Johanna Maria (Hanneke) Burggraaff.
Kinderen van Bert en Hanneke:
1 Christina Wilhelmina (Karin) Slotema [1.1.1.2.1.5.3.1.1].
2 Johanna Maria (Rinske) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.2.
3 Rembertus Bastiaan (Remko) Slotema [1.1.1.2.1.5.3.1.3].
4 Mariska Marina (Mariska) Slotema [1.1.1.2.1.5.3.1.4].
1.1.1.2.1.5.3.1.2 Johanna Maria (Rinske) Slotema, dochter van Rembertus (Bert) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3.1) en Johanna Maria (Hanneke) Burggraaff. Rinske ging samenwonen met Jan Bernard Blaas.
Kind van Rinske en Jan:
1 Sophia Alexandra Blaas [1.1.1.2.1.5.3.1.2.1].
1.1.1.2.1.5.3.2 Cornélie Angeline (Nel) Slotema, dochter van Rembertus (Bert) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3) en Christina Cornelia Hendrika (Titi) Vogelesang. Nel trouwde met Abraham (Bram) Roos.
Kinderen van Nel en Bram:
1 Frédérique Angeline (Angela) Roos. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.1.
2 Cornélie Caroline (Carolien) Roos [1.1.1.2.1.5.3.2.2].
3 Rembertus Abraham (Bart) Roos [1.1.1.2.1.5.3.2.3].
1.1.1.2.1.5.3.2.1 Frédérique Angeline (Angela) Roos, dochter van Abraham (Bram) Roos en Cornélie Angeline (Nel) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3.2). Angela trouwde met Moritz Kaeser.
1.1.1.2.1.5.3.3 Frederik Philip (Frits) Slotema, zoon van Rembertus (Bert) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3) en Christina Cornelia Hendrika (Titi) Vogelesang. Frits trouwde met Therese Augusta (Thera) Mos.
Kinderen van Frits en Thera:
1 Wouter Frederik (Wouter) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.3.1.
2 Eveline Therese (Eveline) Slotema [1.1.1.2.1.5.3.3.2].
3 Maarten Philip (Maarten) Slotema [1.1.1.2.1.5.3.3.3].
1.1.1.2.1.5.3.3.1 Wouter Frederik (Wouter) Slotema, zoon van Frederik Philip (Frits) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3.3) en Therese Augusta (Thera) Mos. Wouter trouwde met Machteld Vrieze.
Kind van Wouter en Machteld:
1 Meinhard Gradus Slotema [1.1.1.2.1.5.3.3.1.1].
1.1.1.2.1.5.3.4 Lily Margreet (Lily) Slotema, dochter van Rembertus (Bert) Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.3) en Christina Cornelia Hendrika (Titi) Vogelesang. Lily trouwde met Pieter Johannes (Pieter) Veen.
1.1.1.2.1.5.4 Jacob Lammert Slotema is geboren op 01-10-1914 in Medan, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Jacob is overleden op 21-06-1982 in Delft, 67 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Persoonskaart aanwezig.
Beroep:
tandarts
Jacob:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1946 in Delft met Talje van Anken, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 30-11-1978 in Delft. Talje is geboren op 02-05-1921 in Delft. Talje is overleden op 17-09-1992 in Delft, 71 jaar oud.
(2) trouwde met Gezina (Ina) van Anken.
Kinderen van Jacob en Talje:
1 Jaap Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.4.1.
2 Tally Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.4.2.
3 Ineke Marijke Slotema [1.1.1.2.1.5.4.3].
4 Rudolf Bert Slotema [1.1.1.2.1.5.4.4].
1.1.1.2.1.5.4.1 Jaap Slotema, zoon van Jacob Lammert Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.4) en Talje van Anken. Jaap trouwde met M.H. Sondorp.
1.1.1.2.1.5.4.2 Tally Slotema, dochter van Jacob Lammert Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.4) en Talje van Anken. Tally trouwde met R.E. Booij.
1.1.1.2.1.5.6 Jantine Grietje Dietje Slotema is geboren op 07-12-1917 in Medan, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Jantine is overleden op 22-03-2009 in Voorschoten, 91 jaar oud.
Notitie bij Jantine: Persoonslijst is aanwezig.
Jantine trouwde, 33 jaar oud, op 12-09-1951 in ’s-Gravenhage met Jan Reith, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantine en Jan: 3 kinderen vermeld.
Jan is geboren op 03-03-1919 in Stratum. Jan is overleden op 03-05-2001 in Nijmegen, 82 jaar oud.
Kind van Jantine en Jan:
1 Johanna Suzanna (Hanneke) Reith [1.1.1.2.1.5.6.1].
1.1.1.2.1.5.7 Ellina Everdina (Elly) Slotema is geboren op 21-12-1919 in Medan, dochter van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Elly is overleden op 03-06-1998 in Gorinchem, 78 jaar oud. Elly trouwde, 26 jaar oud, op 28-12-1945 in ’s-Gravenhage met Hendrik Stronkhorst, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 08-10-1916 in ’s-Gravenhage. Hendrik is overleden op 05-05-1980 in Utrecht, 63 jaar oud.
Kinderen van Elly en Hendrik:
1 Marina Geertruida Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.1].
2 Robert Johan Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.2].
3 Margaretha Gezina Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.3].
4 Ellen Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.4].
5 Annelisse Christine Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.5].
6 Hendrik Johan Stronkhorst [1.1.1.2.1.5.7.6].
1.1.1.2.1.5.8 Johan Liewe Slotema is geboren op 19-12-1921 in Medan, zoon van Rembertus Slotema (zie 1.1.1.2.1.5) en Grietje Damminga. Johan is overleden op 25-11-2008 in Oldenzaal, 86 jaar oud.
Notitie bij Johan: Persoonslijst aanwezig.
Beroep:
tandarts
Johan trouwde, 26 jaar oud, op 02-01-1948 in Rijswijk met Emma Nelly (Emmy) Lindenburg, 26 jaar oud. Emmy is geboren op 31-12-1921 in ’s-Gravenhage, dochter van Abraham Lindenburg en Neeltje van Sijn. Emmy is overleden op 02-04-2006 in Oldenzaal, 84 jaar oud.
Notitie bij Emmy: Persoonskaart aanwezig.
Kinderen van Johan en Emmy:
1 Rembertus (Bert) Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.8.1.
2 Nelly Maria Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.8.2.
3 Harry Slotema. Volgt 1.1.1.2.1.5.8.3.
1.1.1.2.1.5.8.1 Rembertus (Bert) Slotema, zoon van Johan Liewe Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.8) en Emma Nelly (Emmy) Lindenburg.
Kinderen van Bert uit onbekende relatie:
1 (Adoptie) Erwin Roland Slotema [1.1.1.2.1.5.8.1.1].
2 Rolienke Elke Slotema [1.1.1.2.1.5.8.1.2].
1.1.1.2.1.5.8.2 Nelly Maria Slotema, dochter van Johan Liewe Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.8) en Emma Nelly (Emmy) Lindenburg. Nelly trouwde met Mike J. Betts.
1.1.1.2.1.5.8.3 Harry Slotema, zoon van Johan Liewe Slotema (zie 1.1.1.2.1.5.8) en Emma Nelly (Emmy) Lindenburg. Harry trouwde met Carolina Wilhelmina Verburgt.
Kinderen van Harry en Carolina:
1 Daan Slotema [1.1.1.2.1.5.8.3.1].
2 Tim Slotema [1.1.1.2.1.5.8.3.2].
1.1.1.2.2 Rembertus Slotema is geboren op 27-05-1836 in Ulrum, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1.1.2) en Anje Berends Martens. Rembertus is overleden op 24-01-1869 in Ulrum, 32 jaar oud [bron: nr. 3].
Notitie bij overlijden van Rembertus: In zijn overlijdensakte staat dat hij echtgenoot is van Jantje Zwart, het is niet aannemelijk dat ze nog in leven is.
Notitie bij Rembertus: In de lijst Dutch Immigrants to America, 1820-1880, via ancestry.com, arriveren Bertus 31, Jaantje 27 en Boeli 9 Slotema op 11 juni 1867 met de "Arnold Boninger of Prussia" te New York. Alles klopt, behalve de leeftijd van het kind. Is hij terug gekomen, omdat zijn vrouw en kind na overtocht/aankomst zijn overleden?
Beroep:
daglooner
Rembertus trouwde, 29 jaar oud, op 21-06-1865 in Ulrum met Jantje Zwart, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 15-05-1839 in Vliedorp, dochter van Menne Jelles Zwart en Aafke Geerte Jolman. Jantje is overleden.
Kind van Rembertus en Jantje:
1 Boele Slotema [1.1.1.2.2.1], geboren op 31-03-1866 in Ulrum. Boele is overleden.
1.1.1.2.3 Geert Slotema is geboren op 11-02-1839 in Ulrum, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1.1.2) en Anje Berends Martens. Geert is overleden op 14-12-1899 in Ulrum, 60 jaar oud.
Beroep:
daglooner
Geert trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1866 in Ulrum met Christina Betge, 25 jaar oud. Christina is geboren op 19-09-1840 in Zuurdijk, dochter van Jan Christiaan Betge en Antje Jans Warners. Christina is overleden op 28-04-1904 in Ulrum, 63 jaar oud.
Kinderen van Geert en Christina:
1 Anje Slotema [1.1.1.2.3.1], geboren op 07-06-1868 in Ulrum. Anje is overleden op 16-04-1871 in Ulrum, 2 jaar oud.
2 Jan Slotema [1.1.1.2.3.2], geboren op 09-09-1872 in Ulrum. Jan is overleden op 24-05-1898 in Ulrum, 25 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
3 Boele Slotema [1.1.1.2.3.3], geboren op 03-06-1876 in Ulrum. Boele is overleden op 18-07-1903 in Houwerzijl, 27 jaar oud. Boele bleef ongehuwd.
Beroep:
bakkersknecht
4 Anje Slotema [1.1.1.2.3.4], geboren op 18-11-1880 in Ulrum. Anje is overleden op 01-06-1901 in Houwerzijl, 20 jaar oud. Anje bleef ongehuwd.
1.1.1.2.4 Freerk Slotema is geboren op 02-11-1842 in Ulrum, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1.1.2) en Anje Berends Martens. Freerk is overleden op 06-07-1870 in Ulrum, 27 jaar oud.
Beroep:
daglooner
Freerk trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1866 in Ulrum met Berendje Kampenga, 27 jaar oud. Berendje is geboren op 19-01-1839 in Ulrum, dochter van Tamme Klasen Kampenga en Janna Dina Cleveringa. Berendje is overleden op 09-12-1919 in Oostdongeradeel, 80 jaar oud.
Beroep:
winkeliersche
Kinderen van Freerk en Berendje:
1 Anje Slotema, geboren op 12-03-1867 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.4.1.
2 Janna Slotema [1.1.1.2.4.2], geboren op 25-08-1868 in Ulrum. Janna is overleden op 23-08-1874 in Ulrum, 5 jaar oud.
3 Frederika Slotema, geboren op 28-08-1870 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.4.3.
1.1.1.2.4.1 Anje Slotema is geboren op 12-03-1867 in Ulrum, dochter van Freerk Slotema (zie 1.1.1.2.4) en Berendje Kampenga. Anje is overleden op 07-06-1914 in Bedum, 47 jaar oud. Anje trouwde, 24 jaar oud, op 25-11-1891 in Ulrum met Johannes van Lier, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 11-06-1864 in Ten Post, zoon van Bruin van Lier en Trientje Wieringa. Johannes is overleden op 07-04-1950 in Bedum, 85 jaar oud.
Beroep:
smid
Kinderen van Anje en Johannes:
1 Trientje van Lier [1.1.1.2.4.1.1], geboren op 16-08-1892 in Ulrum. Trientje is overleden op 16-10-1892 in Ulrum, 2 maanden oud.
2 Frederik van Lier, geboren op 28-02-1894 in Ulrum. Volgt 1.1.1.2.4.1.2.
3 Bruin van Lier, geboren op 28-11-1896 in Middelstum. Volgt 1.1.1.2.4.1.3.
1.1.1.2.4.1.2 Frederik van Lier is geboren op 28-02-1894 in Ulrum, zoon van Johannes van Lier en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.4.1). Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Hij arriveert in 1929 in Quebec met zijn vrouw Albertina, geboren in Schiedam: Canadian Passenger Lists, 1865-1935.
Beroep:
werktuigkundige
Frederik trouwde, 35 jaar oud, op 17-04-1929 in Schiedam [bron: nr. 89] met Albertina Leonora Middelburg, 28 jaar oud. Albertina is geboren op 17-11-1900 in Schiedam. Albertina is overleden.
1.1.1.2.4.1.3 Bruin van Lier is geboren op 28-11-1896 in Middelstum, zoon van Johannes van Lier en Anje Slotema (zie 1.1.1.2.4.1). Bruin is overleden.
Notitie bij Bruin: Hij is gwtuige bij huwelijk broer en woont in Delft.
Bruin trouwde, 25 jaar oud, op 28-12-1921 in Bedum met Henderika Geertruida Klugkist, 26 jaar oud. Henderika is geboren op 27-04-1895 in Bedum. Henderika is overleden.
1.1.1.2.4.3 Frederika Slotema is geboren op 28-08-1870 in Ulrum, dochter van Freerk Slotema (zie 1.1.1.2.4) en Berendje Kampenga. Frederika is overleden op 20-05-1922 in Oostdongeradeel, 51 jaar oud.
Beroep:
naaister
Frederika trouwde, 34 jaar oud, op 07-06-1905 in Ulrum met Jan Formsma, 31 jaar oud. Jan is geboren op 07-11-1873 in Oldehove, zoon van Jakob Formsma en Geeske Dijkstra. Jan is overleden op 09-07-1946 in Dantumadeel, 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: Persoonskaart aanwezig.
1.1.1.2.7 Trientje Slotema is geboren op 20-06-1851 in Ulrum, dochter van Boele Klasen Slotema (zie 1.1.1.2) en Anje Berends Martens. Trientje is overleden op 02-01-1924 in Chicago, Cook, Illinois, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trientje: Overlijdensakte Cook is aanwezig.
Obituary aanwezig.
Notitie bij Trientje: Op 26-4-1883 met echtgenoot en dochter naar Noord-Amerika geëmigreerd

1900 US Federal Census: woonplaats Chicago Ward 30, Cook, Illinois
Kate woont met Annie(24), Joseph(14), Bertis(10), Martha(9)=bestand

Ze hertrouwt 19-12-1902 Koos Harenberg te Chicago, Cook, Illinois

1910 US Federal Census: woonplaats Chicago Ward 31, Cook, Illinois
Kate (58, weduwe) woont met Anna (34), Joe(22), Bert(20) Margie(18) en kleinzoon Henry(5): van wie is hij een zoon, van Anna?

1920 US Federal Census: woonplaats Chicago Ward32, Cook, Illinois
Het volgende lijkt te kloppen:Trientje(68) is hertrouwd met Koos Har(z)enberg(71) en haar kinderen Anna(44), Joe(32), Bert(30) en Henry(15). Trientje heet Katie
Trientje trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1874 in Ulrum met Hendrik Voltmers, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-06-1845 in Ulrum, zoon van Johannes Hendriks Voltmers en Anje Hendriks Bulthuis. Hendrik is overleden op 22-07-1899 in Chicago, Cook, Illinois, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overlijdensakte is aanwezig
Notitie bij Hendrik: Op 26-4-1883 met echtgenoot en dochter naar Noord-Amerika geëmigreerd.
Lijkt erop dat hij in 1896 zijn naturalisatiepapier heeft gekregen.
Beroep:
papiermaker
Kinderen van Trientje en Hendrik:
1 Anje Voltmers [1.1.1.2.7.1], geboren op 22-08-1875 in Ulrum. Anje is overleden op 22-03-1942 in Bremen, Cook, Illinois, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anje: Gegevens beta.familysearch.org
Notitie bij Anje: !930 US Federal Census: woonplaats Chicago, Cook, Illinois
Ze is schoonzus: woont in bij fam. Linderborg en is 54 jaar.
2 Johanna Voltmers [1.1.1.2.7.2], geboren op 18-03-1877 in Ulrum. Johanna is overleden op 16-07-1877 in Ulrum, 3 maanden oud.
3 Joe Voltmers [1.1.1.2.7.3], geboren op 19-09-1887 in Chicago, Cook, Illinois. Joe is overleden op 20-08-1947 in Proviso Twp., Cook, Illinois, 59 jaar oud.
Notitie bij Joe: 1930 US Federal Census: woonplaats Chicago, Cook, Illinois; is getrouwd met Mary Kate Murray. en heeft dochter Theresa. Mary Voltmer overlijdt Chicago, Cook 18-10-1952: haar overlijdensakte is aanwezig.
4 Bennie Voltmers [1.1.1.2.7.4], geboren op 15-12-1889 in Chicago, Cook, Illinois. Bennie is overleden vóór 1930 in USA, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij Bennie: Volgens World War 1 Draft Registration Cards, 1917-1918 heet hij Bert Rembertis Voltmers.
Wellicht 1-6-1920 getrouwd met Elsie Peterson: gegevens Newspaper Archive.
Op 4 mei 1921 wordt in Chicago Bertram William Voltmers geboren. Elsie Petersen is 28 jaar.
Deze Bertram overlijdt 1 maart 1991 of 1996 te Houston, Harris, Texas.
Vlg CD Oak Park, Illinois is zijn vrouw Elsie in 1930 weduwe.
5 Maarje Hendrika Voltmers [1.1.1.2.7.5], geboren op 19-04-1892 in Chicago, Cook, Illinois. Maarje is overleden in 04-1981 in Palos Heights, Cook, Illinois, 88 of 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maarje: Waarschijnlijk is ergens anders overleden, want bij Cook is haar overlijden niet te vinden.
Gegevens van Social Security Death Index.
Notitie bij Maarje: Is bij overlijden moeder in 1924 getrouwd met Linderborg en heet Margie/Maizie.
1930 US Federal Census: Chicago, Cook, Illinois=bestand
1.1.1.3 Trientje Klasen Slotema is geboren op 01-12-1813 in Vierhuizen, dochter van Klaas Boeles Slotema (zie 1.1.1) en Geertje Sierts Mennes. Trientje is overleden op 28-03-1864 in Zoutkamp, 50 jaar oud. Trientje trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1836 in Ulrum met Willem Heinis Bosveld, 29 jaar oud. Willem is geboren op 03-10-1806 in Zoutkamp, zoon van Heine Hendriks Bosveld en Kornelske Pieters. Willem is overleden op 12-03-1850 in Zoutkamp, 43 jaar oud.
Kinderen van Trientje en Willem:
1 Geertje Bosveld [1.1.1.3.1], geboren op 28-09-1836 in Zoutkamp. Geertje is overleden op 03-10-1836 in Zoutkamp, 5 dagen oud.
2 Pieter Bosveld [1.1.1.3.2], geboren op 28-09-1836 in Zoutkamp. Pieter is overleden op 19-09-1858 in Zoutkamp, 21 jaar oud.
3 Geertje Bosveld, geboren op 07-03-1839 in Zoutkamp. Volgt 1.1.1.3.3.
4 Heine Bosveld [1.1.1.3.4], geboren op 20-09-1842 in Zoutkamp. Heine is overleden op 08-05-1871 in Zoutkamp, 28 jaar oud.
5 Klaas Bosveld, geboren op 04-01-1848 in Ulrum. Volgt 1.1.1.3.5.
1.1.1.3.3 Geertje Bosveld is geboren op 07-03-1839 in Zoutkamp, dochter van Willem Heinis Bosveld en Trientje Klasen Slotema (zie 1.1.1.3). Geertje is overleden op 02-01-1906 in Niekerk, 66 jaar oud. Geertje trouwde, 33 jaar oud, op 15-05-1872 in Ulrum met Jan van der Velde, 36 jaar oud. Jan is geboren op 30-12-1835 in Oostdongeradeel. Jan is overleden op 07-11-1892 in Niekerk, 56 jaar oud.
1.1.1.3.5 Klaas Bosveld is geboren op 04-01-1848 in Ulrum, zoon van Willem Heinis Bosveld en Trientje Klasen Slotema (zie 1.1.1.3). Klaas is overleden op 31-03-1915 in Zuidlaren, 67 jaar oud. Klaas trouwde, 42 jaar oud, op 03-09-1890 in Ulrum met Maiske Kooi, 43 jaar oud. Maiske is geboren op 02-12-1846 in Niekerk. Maiske is overleden op 10-06-1916 in Zuidlaren, 69 jaar oud.
1.1.1.4 Fennechijn Klasen Slotema is geboren op 01-09-1815 in Vierhuizen, dochter van Klaas Boeles Slotema (zie 1.1.1) en Geertje Sierts Mennes. Fennechijn is overleden op 22-01-1907 in Holland, Ottawa, Michigan, 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fennechijn: Overlijdensakte=bestand.
Op haar overlijdensakte staat als geboortedatum 15 aug.1817 en als vader Kloosterman en als moeder Gertie; 2 van de 5 kinderen leven nog. Het 5e kind is vermoedelijk haar dochter Jantje Niewold
Notitie bij Fennechijn: wonen in 1865 bij overlijden geertje alle twee in vierhuizen
Zou kunnen dat ze in 1866 naar VS zijn geëmigreerd: zie Passenger and Immigration Index, 1500s-1900s
1870 US Federal Census: woonplaats Holland, Ottawa, Michigan: met echtgenoot Jan (62), Frederik(14), Abertje(11)
1880 US Federal Census: woonplaats Holland, Ottawa, Michigan; met Frederik(24) en Aaltje(21); ze is weduwe=bestand
1900 US Federal Census: woonplaats Holland Ward 1, Ottawa, Michigan; ze woont bij dochter Abeltje/Alice Stuit en 3 kleinkinderen, van haar 5 kinderen leven er nog 2, haar dochter Alice is weduwe=bestand
Fennechijn trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1839 in Ulrum met Jan Jans Niewold, 32 jaar oud. Jan is geboren op 14-07-1806 in Hornhuizen, zoon van Jan Hendriks Niewold en Abeltje Meertens. Hij is gedoopt op 10-08-1806 in Hornhuizen. Jan is overleden op 28-03-1879 in Holland, Ottawa, Michigan, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Volgens Michigan Deaths is hij bij overlijden 70 jr en 10 mnd
Notitie bij Jan: wonen in 1865 bij overlijden geertje alletwee in vierhuizen
Zou kunnen dat ze in 1866 naar VS zijn geëmigreerd: zie Passenger and Immigration Index, 1500s-1900s
Kinderen van Fennechijn en Jan:
1 Abeltje Niewold [1.1.1.4.1], geboren op 23-11-1841 in Vierhuizen [bron: nr. 81]. Abeltje is overleden op 28-09-1849 in Vierhuizen, 7 jaar oud.
2 Geertje Niewold [1.1.1.4.2], geboren op 26-06-1846 in Vierhuizen [bron: nr. 38]. Geertje is overleden op 04-03-1865 in Vierhuizen, 18 jaar oud.
3 Jantje/Jennie Niewold, geboren op 26-06-1846 in Ulrum. Volgt 1.1.1.4.3.
4 Frederik Niewold, geboren op 22-09-1855 in Vierhuizen. Volgt 1.1.1.4.4.
5 Abeltje Niewold, geboren op 09-09-1858 in Vierhuizen. Volgt 1.1.1.4.5.
1.1.1.4.3 Jantje/Jennie Niewold is geboren op 26-06-1846 in Ulrum [bron: nr. 39], dochter van Jan Jans Niewold en Fennechijn Klasen Slotema (zie 1.1.1.4). Jantje/Jennie is overleden op 08-04-1934 in Grand Haven, Ottawa, Michigan, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje/Jennie: Certificate of Death is aanwezig.
Misschien begraven op Lake Forest Cemetery, Grand Haven in 1934.
Notitie bij Jantje/Jennie: US Federal Census 1870=bestand
US Federal Census 1880=bestand
US Federal Census 1900=bestand
US Federal Census 1910=bestand
US Federal Census 1920=bestand
Jantje/Jennie trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1869 in USA met Hendrik/Henry Beukema, 27 of 28 jaar oud. Hendrik/Henry is geboren op 07-05-1841 in Oldehove. Hendrik/Henry is overleden op 05-06-1909 in Grand Haven, Ottawa, Michigan, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik/Henry: Overlijdensakte=bestand
1.1.1.4.4 Frederik Niewold is geboren op 22-09-1855 in Vierhuizen [bron: nr. 44], zoon van Jan Jans Niewold en Fennechijn Klasen Slotema (zie 1.1.1.4). Frederik is overleden op 25-07-1888 in Holland, Ottawa, Michigan, 32 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frederik: Hij is bij overlijden 32j-10mnd-2dg volgens Michigan Deaths
Notitie bij Frederik: Heeft hij een zoon John Frederick Niewold, geboren 26-5-1886?
Frederik trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1885 in Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan met Janna Kuiper, 27 jaar oud. Janna is geboren op 06-06-1857 in Nederland.
Notitie bij de geboorte van Janna: In 1882 geëmigreerd
Jaar kan ook 1857 zijn; er is 6-6-1857 Uithuizermeeden een Janna Kuiper geboren.
Janna is overleden na 1930 in USA, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: Er is een Jennie Harkema in 1935 Kent overleden
Notitie bij Janna: Ze is ongeveer 1891 hertrouwd met Reinder Harkema
Ze wonen tijdens census 1930 in Orcahrdvale, Yakima, Washington; John Niewold woont bij hen in en is ongetrouwd.
Haar 2e echtgenoot Reinier Harkema overlijdt 6-10-1943.
Kind van Frederik en Janna:
1 John Frederick Niewold [1.1.1.4.4.1], geboren op 26-05-1886 in Holland, Michigan. John is overleden op 10-01-1973 in Zillah, Yakima, Washington, 86 jaar oud.
1.1.1.4.5 Abeltje Niewold is geboren op 09-09-1858 in Vierhuizen [bron: nr. 50], dochter van Jan Jans Niewold en Fennechijn Klasen Slotema (zie 1.1.1.4). Abeltje is overleden op 19-07-1917 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abeltje: Is zij als Alice Sluit op 19 juli 1917 te Grand Rapids overleden?=ja en =bestand
Notitie bij Abeltje: 1910 US Federal Census: Holland Ward 1, Ottawa, Michigan=bestand
Abeltje trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1884 in Holland, Ottawa, Michigan met Otto Stoit/Stuit, 34 jaar oud. Otto is geboren op 13-04-1850 in Ulrum. Otto is overleden op 03-09-1888 in Cincinnati, Hamilton County, Ohio, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Otto: Zijn jongste dochter is maart/mei 1889 geboren.
Korte levensgeschiedenis is aanwezig.
Notitie bij Otto: Emigreert in 1869: Passenger and Immigration Lists Index, 1500s-1900s
Beroep:
dominee
1.1.2 Sijmenje Slotema, dochter van Boele Klasen Slotema (zie 1.1) en Trientje Klasen Pieters. Zij is gedoopt op 14-08-1784 in Hornhuizen. Sijmenje is overleden op 16-07-1845 in Leens, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijmenje: Genlias: bij overlijden is leeftijd 64 jaar; vader is Pieter Boeles van Slooten en moeder Trientje NN. Ze heet Sijmenje Klasens van Slooten.
Sijmenje trouwde, 27 jaar oud, op 05-03-1812 in Leens met Ruben Jans Berghuis, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijmenje en Ruben: Gegevens Genlias: bij huwelijk heet ze Sijmentje Boeles MELKENKOEK en vader Boele Klasen Melkenkoek!!
Ruben is geboren op 12-01-1790 in Eenrum, zoon van Jan Pieters Berghuis en Renje Rubens. Hij is gedoopt op 17-01-1790 in Eenrum. Ruben is overleden op 06-05-1845 in Leens, 55 jaar oud.
Kinderen van Sijmenje en Ruben:
1 Renje Berghuis [1.1.2.1], geboren op 05-09-1811 in Leens [bron: nr. 9]. Renje is overleden op 31-03-1873 in Hornhuizen, 61 jaar oud.
2 Boele Rubens Berghuis [1.1.2.2], geboren op 03-12-1818 in Leens. Boele is overleden op 07-12-1903 in Adorp, 85 jaar oud.
1.1.3 Pieter Boeles Slotema is geboren op 28-03-1787 in Vierhuizen, zoon van Boele Klasen Slotema (zie 1.1) en Trientje Klasen Pieters. Hij is gedoopt op 01-04-1787 in Hornhuizen. Pieter is overleden op 26-02-1848 in Leens, 60 jaar oud.
Notitie bij Pieter: In zijn overlijdensakte heet zijn moeder Martje Klasens
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1810 in Leens met Martje Harms Beukema, 23 jaar oud. Martje is geboren in Hornhuizen, dochter van Harm Jans Buikema/Beukema en Trienje Pieters. Zij is gedoopt op 31-12-1786 in Hornhuizen. Martje is overleden op 28-05-1850 in Leens, 63 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Martje:
1 Boele Pieters Slotema, geboren op 09-08-1811 in Zoutkamp. Volgt 1.1.3.1.
2 Trijntje Pieters Slotema, geboren op 29-09-1814 in Vierhuizen. Volgt 1.1.3.2.
3 Harm Slotema, geboren op 29-01-1817 in Vierhuizen. Volgt 1.1.3.3.
4 Jan Riekes Slotema [1.1.3.4], geboren op 30-10-1821 in Leens. Jan is overleden op 15-01-1846 in Leens, 24 jaar oud.
5 Trientje Slotema, geboren op 12-04-1825 in Leens. Volgt 1.1.3.5.
6 Klaas Slotema, geboren op 13-09-1828 in Leens. Volgt 1.1.3.6.
1.1.3.1 Boele Pieters Slotema is geboren op 09-08-1811 in Zoutkamp, zoon van Pieter Boeles Slotema (zie 1.1.3) en Martje Harms Beukema. Hij is gedoopt op 25-08-1811 in Zoutkamp. Boele is overleden op 24-10-1869 in Leens, 58 jaar oud. Boele trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1837 in Leens met Pieter Cornel Cornelia Jans Janse, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 23-11-1811 in Leens, dochter van Jan Jans Janse en Alberdina Bruining. Pieter is overleden op 01-11-1873 in Leens, 61 jaar oud.
Kinderen van Boele en Pieter:
1 Pieter Slotema, geboren op 29-10-1840 in Leens. Volgt 1.1.3.1.1.
2 Alberdina Slotema, geboren op 22-01-1842 in Leens. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Jan Slotema [1.1.3.1.3], geboren op 18-04-1845 in Leens [bron: nr. 39]. Jan is overleden op 26-02-1848 in Leens, 2 jaar oud.
4 Martje Slotema [1.1.3.1.4], geboren op 15-10-1850 in Leens [bron: nr. 84]. Martje is overleden op 25-02-1862 in Leens, 11 jaar oud.
1.1.3.1.1 Pieter Slotema is geboren op 29-10-1840 in Leens, zoon van Boele Pieters Slotema (zie 1.1.3.1) en Pieter Cornel Cornelia Jans Janse. Pieter is overleden op 24-01-1889 in Leens, 48 jaar oud. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1872 in Leens met Jantje Meijer, 37 jaar oud. Jantje is geboren op 03-11-1834 in Zuurdijk, dochter van Aries Jans Meijer en Brechtje Jans Hazekamp.
Notitie bij de geboorte van Jantje: fiche onleesbaar; aktedatum=geboortedatum
Jantje is overleden op 16-02-1875 in Leens, 40 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Jantje:
1 Boele Slotema [1.1.3.1.1.1], geboren op 23-07-1873 in Leens. Boele is overleden op 28-07-1873 in Leens, 5 dagen oud.
2 Boele Slotema [1.1.3.1.1.2], geboren op 18-01-1875 in Leens. Boele is overleden op 12-06-1893 in Leens, 18 jaar oud.
1.1.3.1.2 Alberdina Slotema is geboren op 22-01-1842 in Leens, dochter van Boele Pieters Slotema (zie 1.1.3.1) en Pieter Cornel Cornelia Jans Janse. Alberdina is overleden op 02-10-1872 in Leens, 30 jaar oud. Alberdina trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1869 in Leens met Simon Meijer, 30 jaar oud. Simon is geboren op 10-02-1839 in Zuurdijk, zoon van Aries Jans Meijer en Brechtje Jans Hazekamp. Simon is overleden op 12-05-1893 in Leens, 54 jaar oud.
Kind van Alberdina en Simon:
1 Aries Meijer [1.1.3.1.2.1], geboren op 10-01-1872 in Zuurdijk. Aries is overleden op 27-10-1872 in Leens, 9 maanden oud.
1.1.3.2 Trijntje Pieters Slotema is geboren op 29-09-1814 in Vierhuizen, dochter van Pieter Boeles Slotema (zie 1.1.3) en Martje Harms Beukema. Trijntje is overleden op 26-01-1898 in Leens, 83 jaar oud. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 16-01-1845 in Ulrum met Eije Pieters Buikema, 39 jaar oud. Eije is geboren op 20-04-1805 in Wehe, gem Leens, zoon van Pieter Rijkes Buikema/Beukema en Stientje Eijes. Hij is gedoopt op 12-05-1805 in Wehe, gem Leens. Eije is overleden op 26-04-1865 in Leens, 60 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Eije:
1 Pieter Buikema [1.1.3.2.1], geboren op 22-10-1845 in Ulrum. Pieter is overleden op 03-08-1926 in Leens, 80 jaar oud.
2 Stijntje Buikema [1.1.3.2.2], geboren op 09-02-1848 in Ulrum. Stijntje is overleden op 22-02-1878 in Houwerzijl, 30 jaar oud.
3 Martje Buikema [1.1.3.2.3], geboren op 21-05-1851 in Ulrum. Martje is overleden op 10-01-1940 in Houwerzijl, 88 jaar oud.
4 Jan Buikema [1.1.3.2.4], geboren op 05-04-1854 in Ulrum. Jan is overleden op 20-07-1876 in Leens, 22 jaar oud.
5 Rijke Buikema [1.1.3.2.5], geboren op 29-08-1858 in Leens. Rijke is overleden op 14-06-1913 in Hoogeveen, 54 jaar oud.
1.1.3.3 Harm Slotema is geboren op 29-01-1817 in Vierhuizen, zoon van Pieter Boeles Slotema (zie 1.1.3) en Martje Harms Beukema. Harm is overleden op 13-01-1874 in Leens, 56 jaar oud. Harm trouwde, 33 jaar oud, op 23-05-1850 in Leens met Janneke Koning, 24 jaar oud. Janneke is geboren op 11-11-1825 in Leens, dochter van Jakob Klasens Koning en Fenje Klaassens Wiebemga. Janneke is overleden op 24-09-1882 in Leens, 56 jaar oud.
Kinderen van Harm en Janneke:
1 Pieter Slotema [1.1.3.3.1], geboren op 27-06-1852 in Leens. Pieter is overleden op 05-10-1852 in Leens, 3 maanden oud.
2 Fenna Slotema, geboren op 31-07-1853 in Leens. Volgt 1.1.3.3.2.
3 Jan Slotema [1.1.3.3.3], geboren op 19-03-1857 in Leens. Jan is overleden op 02-09-1859 in Leens, 2 jaar oud.
4 Jan Slotema [1.1.3.3.4], geboren op 06-11-1859 in Leens. Jan is overleden op 01-10-1862 in Leens, 2 jaar oud.
5 Martje Slotema, geboren op 26-02-1862 in Leens. Volgt 1.1.3.3.5.
6 Jacob Slotema, geboren op 12-02-1867 in Leens. Volgt 1.1.3.3.6.
1.1.3.3.2 Fenna Slotema is geboren op 31-07-1853 in Leens, dochter van Harm Slotema (zie 1.1.3.3) en Janneke Koning.
Notitie bij de geboorte van Fenna: Nog eens geboorte controleren
Fenna is overleden op 28-03-1881 in Leens, 27 jaar oud. Fenna trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1880 in Leens met Gerrit Dijkhuis, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-07-1849 in Zuurdijk, zoon van Harm Berends Dijkhuis en Knelske Gerrits Kampstra. Gerrit is overleden op 12-06-1914 in Leens, 64 jaar oud.
1.1.3.3.5 Martje Slotema is geboren op 26-02-1862 in Leens, dochter van Harm Slotema (zie 1.1.3.3) en Janneke Koning. Martje is overleden op 02-06-1943 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Martje: Uit de Herald, Grand Rapids, Michigan van donderdag 3-6-1943
Martje trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1890 in Leens met Ubel Oosterhuis, 32 jaar oud. Ubel is geboren op 19-09-1857 in Niezijl, zoon van Hindrik Oosterhuis en Willemke Zetsma. Ubel is overleden op 30-12-1939 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ubel: Uit de Herald, Grand Rapids, Michigan van maandag 1-1-1940
Notitie bij Ubel: New York Passenger Lists, 1820-1957: Arriveert met vrouw en 2 kinderen (Hendrik en Janneta) 17-5-1893 te New York met de "Veendam" vanuit Rotterdam
1900 US Federal Census: woonplaats: Grand Rapids Ward 10, Kent, Michigan als Oba Osterhuis (42) met vrouw Mary(38), Henry(8), Jennie(7) en Harry(5)
1930 US Federal Census: Grand Rapids, Kent, Michigan als Abel, 72; Mary 68 en Jennie 37 en Herman 35
1.1.3.3.6 Jacob Slotema is geboren op 12-02-1867 in Leens, zoon van Harm Slotema (zie 1.1.3.3) en Janneke Koning. Jacob is overleden op 29-06-1915 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Uit de Herald, Grand Rapids, Michigan van woensdag 30-06-1915
Zijn vrouw, een zoon en vier dochters overleven hem.
Notitie bij Jacob: Waarschijnlijk in 1892 geëmigreerd
1900 US Federal Census: woonplaats Grand Rapids Ward 10,Kent, Michigan met vrouw Lina(34), kinderen Jennie(3), Kate(1)
1910 US Federal Census: woonplaats Grand Rapids Ward 10, Kent, Michigan met Lena, geb. 1866, kinderen Jennie, 13, Lena, 11, Tenna, 9, Jacob, 7 en Lina, 2
1920 US Federal Census: woonplaats Grand Rapids Ward 3, Kent, Michigan; Lena(53) met Lena(22), Fina(18), Jacob(16) en Line(12)
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 11-02-1896 in Chicago, Cook, Illinois met Liene/Lena Bronkema, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Liene/Lena: Te vinden bij Illinois Statewide Marriage Index 1763-1900.
Liene/Lena is geboren op 31-03-1866 in Hornhuizen, dochter van Jakob Bronkema en Trientje Molenhuis.
Notitie bij de geboorte van Liene/Lena: Kopie geboorteakte is aanwezig.
Liene/Lena is overleden op 23-01-1954 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Liene/Lena: Uit de Herald, Grand Rapids, Michigan van maandag 25-1-1954.
Overlijdensakte uit Kent is aanwezig
Notitie bij Liene/Lena: Ze emigreert en arriveert 22 april 1891 in New York met de "Maasdam"
Kinderen van Jacob en Liene/Lena:
1 Jennie Slotema, geboren op 26-09-1896 in Michigan. Volgt 1.1.3.3.6.1.
2 Tena Slotema [1.1.3.3.6.2], geboren op 26-07-1898 in Michigan. Tena is overleden op 15-12-1992 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tena: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van woensdag 16 december 1992.
Tena bleef ongehuwd.
3 Fannie Slotema, geboren op 23-03-1901 in Grand Rapids, Michigan. Volgt 1.1.3.3.6.3.
4 Jacob Slotema [1.1.3.3.6.4], geboren op 22-02-1903 in Michigan. Jacob is overleden op 06-10-1986 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van maandag 6 oktober 1986.
Jacob bleef ongehuwd.
5 Lena Slotema, geboren op 20-07-1907 in Michigan. Volgt 1.1.3.3.6.5.
1.1.3.3.6.1 Jennie Slotema is geboren op 26-09-1896 in Michigan, dochter van Jacob Slotema (zie 1.1.3.3.6) en Liene/Lena Bronkema. Jennie is overleden op 27-06-1989 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 92 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jennie: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van woensdag 28-06-1989
Notitie bij Jennie: 1930 US Federal Census: Grand Rapids,Kent, Michigan=bestand
Jennie trouwde, 21 jaar oud, op 12-07-1918 in Battle Creek, Cahoun, Michigan met Cornelius Gerritsen, 26 jaar oud. Cornelius is geboren op 08-05-1892 in Holland, Ottawa, Michigan, zoon van Gerald Gerritsen en Gertrude Wolf. Cornelius is overleden op 17-12-1971 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van vrijdag 17-12-1971
1.1.3.3.6.3 Fannie Slotema is geboren op 23-03-1901 in Grand Rapids, Michigan, dochter van Jacob Slotema (zie 1.1.3.3.6) en Liene/Lena Bronkema. Fannie is overleden op 18-11-1998 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 97 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fannie: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van donderdag 19 november 1998.
Fannie trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1923 in Grand Rapids, Antrim, Michigan met Bernie Klooster, 24 jaar oud. Bernie is geboren op 11-09-1898 in Muskegon, Muskegon, Michigan, zoon van Geert/George Klooster en Trientje/Kate Horrenga.
Notitie bij de geboorte van Bernie: Datum van WW1 Draft Registration Cards
Bernie is overleden op 24-08-1960 in Fremont, Newaygo, Michigan, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernie: Bij overlijden Kate Klooster in 1962 is hij al overleden.
Certificate of Death ia aanwezig.
1.1.3.3.6.5 Lena Slotema is geboren op 20-07-1907 in Michigan, dochter van Jacob Slotema (zie 1.1.3.3.6) en Liene/Lena Bronkema. Lena is overleden op 09-05-1997 in Hudsonville, Ottawa, Michigan, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lena: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van zaterdag 10 mei 1997.
Lena trouwde met Leo Brayman. Leo is geboren op 17-10-1905 in Michigan, zoon van Eddie Brayman en Katy Stearns. Leo is overleden op 27-01-1998 in Grand Rapids, Antrim, Michigan, 92 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leo: Uit de Press, Grand Rapids, Michigan van woensdag 28 januari 1998.
1.1.3.5 Trientje Slotema is geboren op 12-04-1825 in Leens, dochter van Pieter Boeles Slotema (zie 1.1.3) en Martje Harms Beukema. Trientje is overleden op 17-12-1893 in Leens, 68 jaar oud. Trientje trouwde, 26 jaar oud, op 20-09-1851 in Kloosterburen met Joseph Jans Niewold, 24 jaar oud. Joseph is geboren op 28-04-1827 in Hornhuizen, zoon van Jan Hendriks Niewold en Martje Pieters. Joseph is overleden op 11-03-1887 in Leens, 59 jaar oud.
Kinderen van Trientje en Joseph:
1 Jan Niewold, geboren op 26-11-1851 in Leens. Volgt 1.1.3.5.1.
2 Pieter Niewold [1.1.3.5.2], geboren op 28-11-1853 in Leens. Pieter is overleden op 27-01-1927 in Leens, 73 jaar oud.
3 Martje Niewold [1.1.3.5.3], geboren op 12-01-1856 in Leens. Martje is overleden op 18-02-1943 in Groningen, 87 jaar oud.
4 Trientje Niewold [1.1.3.5.4], geboren op 01-02-1859 in Leens. Trientje is overleden op 08-01-1922 in Bedum, 62 jaar oud.
5 Pieterke Niewold [1.1.3.5.5], geboren op 14-12-1862 in Leens. Pieterke is overleden op 26-02-1908 in Leens, 45 jaar oud.
6 Bouke Niewold [1.1.3.5.6], geboren op 21-10-1866 in Leens. Bouke is overleden op 26-12-1919 in Wehe, gem Leens, 53 jaar oud.
7 Johanna Niewold [1.1.3.5.7], geboren op 10-04-1870 in Leens. Johanna is overleden op 28-12-1937 in Leens, 67 jaar oud.
1.1.3.5.1 Jan Niewold is geboren op 26-11-1851 in Leens [bron: nr. 90], zoon van Joseph Jans Niewold en Trientje Slotema (zie 1.1.3.5). Jan is overleden op 14-11-1920 in Tippecanoe, Indiana, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Obituary is aanwezig uit de "Lafayette Journal & Courier Newspaper" van maandag 15 nov. 1920.
Notitie bij Jan: 1900 US Federal Census: Union, Tippecanoe, Indiana als John Newalld, nov. 1851 met Mary, mei 1856 en 2 kinderen; 5 van de 6 kinderen leven nog; in 1889 geëmigreerd.
Jan Nieuwold arriveert 2 mei 1889 met Veendam te New York, 37 jaar met Pieterke, 31; Willem 16?; Levina 7; Hendrikus 5; Joseph 4 en Pieter 0.
Pas wanneer de geboortes van Leens te controleren zijn is vast te stellen of dit allemaal juist is. Het klopt allemaal: Willem, Levina en Hendrikus zijn de kinderen uit het 1e huwelijk van Pieterke Venhuizen; Joseph uit het 1e huwelijk van Jan en Pieter een kind van beiden.
Misschien 14-11-1920 te City,Indiana als John Niewold overleden, 68 jaar.
US Federal Census 1910 en 1920=bestand
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1881 in Leens met Martje Koning, 25 jaar oud. Martje is geboren op 21-03-1856 in Warfhuizen [bron: nr. 37]. Martje is overleden op 29-06-1883 in Leens, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 05-05-1887 in Leens [bron: nr. 6] met Pieterke/Pearl Venhuizen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Pieterke/Pearl: Ze hertrouwt 20-10-1926 te Tippecanoe, Indiana met Jacob D. Smith
Pieterke/Pearl is geboren op 15-05-1856 in Kloosterburen. Pieterke/Pearl is overleden op 18-04-1939 in Lafayette, Tippecanoe, Indiana, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieterke/Pearl: Ze zou 18-4-1939 overleden kunnen zijn: www.ingenweb.org/intippecanoe.
Obituary is aanwezig uit de "Lafayette Journal & Courier Newspaper" van dinsdag 18 april 1939.
1.1.3.6 Klaas Slotema is geboren op 13-09-1828 in Leens, zoon van Pieter Boeles Slotema (zie 1.1.3) en Martje Harms Beukema. Klaas is overleden op 23-05-1901 in Kloosterburen, 72 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1855 in Leens [bron: nr. 7] met Geertruid Jans Meijer, 25 jaar oud. Geertruid is geboren op 15-12-1829 in Hornhuizen, dochter van Jan Jans Meijer en Martje Abels Wieringa. Geertruid is overleden op 27-10-1868 in Kloosterburen, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 23-04-1870 in Kloosterburen met Luiktje van Kampen, 44 jaar oud. Luiktje is geboren op 24-10-1825 in Baflo, dochter van Tamme Mechiels van Kampen en Jantje Elzes Riddering. Luiktje is overleden op 14-03-1890 in Kloosterburen, 64 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Geertruid:
1 Jan Slotema [1.1.3.6.1], geboren op 26-05-1856 in Leens [bron: nr. 51]. Jan is overleden op 22-09-1858 in Hornhuizen, 2 jaar oud.
2 Martje Slotema, geboren op 09-11-1859 in Hornhuizen. Volgt 1.1.3.6.2.
3 Jan Slotema [1.1.3.6.3], geboren op 23-08-1868 in Kloosterburen. Jan is overleden op 25-06-1869 in Kloosterburen, 10 maanden oud.
1.1.3.6.2 Martje Slotema is geboren op 09-11-1859 in Hornhuizen [bron: nr. 40], dochter van Klaas Slotema (zie 1.1.3.6) en Geertruid Jans Meijer. Martje is overleden op 11-06-1923 in Leens, 63 jaar oud. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 23-06-1880 in Kloosterburen met Hindrik Hes, 22 jaar oud. Hindrik is geboren op 14-08-1857 in Noordhorn gem. Zuidhorn [bron: nr. 56], zoon van Jurjen Hes en Riemke Klinkert. Hindrik is overleden op 03-08-1926 in Groningen, 68 jaar oud.
1.2 Broer Klasen Slotema is geboren in Vliedorp, zoon van Klaas Kornellis (zie 1) en Krijnje Broerkes. Hij is gedoopt op 21-10-1753 in Niekerk en Vliedorp.
Notitie bij de geboorte van Broer: 21 october is gedoopt een zoontie van Klaas Kornellis en Krijnie Broerkes van Houwerzijl: is genaamd Broerke.
Broer is overleden op 14-02-1827 in Niekerk, Ulrum, 73 jaar oud. Broer trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1780 in Leens met Sijmenje Sjabbes, 24 of 25 jaar oud. Sijmenje is geboren in 1755. Sijmenje is overleden op 09-12-1818 in Niekerk, Ulrum, 62 of 63 jaar oud.
Kind van Broer en Sijmenje:
1 Hilje Broers Slotema [1.2.1]. Zij is gedoopt op 30-09-1781 in Niekerk en Vliedorp. Hilje is overleden op 24-11-1852 in Ulrum, 71 jaar oud.

Index (464 personen)

Anken, Gezina (Ina) van [Partner van 1.1.1.2.1.5.4]  1.1.1.2.1.5.4
Anken, Talje van (*02-05-1921, †17-09-1992) [Partner van 1.1.1.2.1.5.4]  1.1.1.2.1.5.4; 1.1.1.2.1.5.4.1; 1.1.1.2.1.5.4.2
Berg, Corrie van den [Dochter van 1.1.1.2.1.3.7]  1.1.1.2.1.3.7.1
Berg, Jaap van den (†2007) [Partner van 1.1.1.2.1.3.7]  1.1.1.2.1.3.7
Berg, Marieke van den [Dochter van 1.1.1.2.1.3.7]  1.1.1.2.1.3.7.2
Berghuis, Boele Rubens (*03-12-1818, †07-12-1903) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.2
Berghuis, Jan Pieters (*1760, †27-12-1828) [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Berghuis, Renje (*05-09-1811, †31-03-1873) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.1
Berghuis, Ruben Jans (*12-01-1790, †06-05-1845) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Betge, Christina (*19-09-1840, †28-04-1904) [Partner van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Betge, Jan Christiaan (~06-05-1804, †13-04-1875) [Schoonvader van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Betts, Mike J. [Partner van 1.1.1.2.1.5.8.2]  1.1.1.2.1.5.8.2
Beukema, Emke Mennes (*14-02-1817, †17-02-1863) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Beukema, Hendrik/Henry (*07-05-1841, †05-06-1909) [Partner van 1.1.1.4.3]  1.1.1.4.3
Beukema, Martje Harms (~31-12-1786, †28-05-1850) [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Blaas, Jan Bernard [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.1.2]  1.1.1.2.1.5.3.1.2
Blaas, Sophia Alexandra [Dochter van 1.1.1.2.1.5.3.1.2]  1.1.1.2.1.5.3.1.2.1
Boer, Jan de (*30-01-1911, †05-08-1975) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1
Boer, Johanna Bernardina Jacquelina (Hanny) de [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1
Boersma, Anda Emmy [Nummer 1.1.1.2.1.4.4.1]  1.1.1.2.1.4.4.1
Boersma, Dietje [Dochter van 1.1.1.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.4.4.5
Boersma, Dirk [Nummer 1.1.1.2.1.4.4.3]  1.1.1.2.1.4.4.3
Boersma, Frouwina Martina [Nummer 1.1.1.2.1.4.4.2]  1.1.1.2.1.4.4.2
Boersma, Lambertus Jan [Zoon van 1.1.1.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.4.4.4
Boersma, Martinus (*25-01-1905, †07-02-1980) [Partner van 1.1.1.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.4.4; 1.1.1.2.1.4.4.1; 1.1.1.2.1.4.4.2; 1.1.1.2.1.4.4.3
Booij, R.E. [Partner van 1.1.1.2.1.5.4.2]  1.1.1.2.1.5.4.2
Bosveld, Geertje (*28-09-1836, †03-10-1836) [Dochter van 1.1.1.3]  1.1.1.3.1
Bosveld, Geertje (*07-03-1839, †02-01-1906) [Nummer 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Bosveld, Heine (*20-09-1842, †08-05-1871) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.4
Bosveld, Heine Hendriks (~12-05-1771, †05-04-1857) [Schoonvader van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Bosveld, Klaas (*04-01-1848, †31-03-1915) [Nummer 1.1.1.3.5]  1.1.1.3.5
Bosveld, Pieter (*28-09-1836, †19-09-1858) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.2
Bosveld, Willem Heinis (*03-10-1806, †12-03-1850) [Partner van 1.1.1.3]  1.1.1.3; 1.1.1.3.3; 1.1.1.3.5
Brayman, Eddie (*?-07-1873, †1950) [Schoonvader van 1.1.3.3.6.5]  1.1.3.3.6.5
Brayman, Leo (*17-10-1905, †27-01-1998) [Partner van 1.1.3.3.6.5]  1.1.3.3.6.5
Breure, Aartje Sophia (*08-04-1918, †03-05-2003) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5]  1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.5.1; 1.1.1.2.1.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.5.3; 1.1.1.2.1.3.5.4; 1.1.1.2.1.3.5.5; 1.1.1.2.1.3.5.6; 1.1.1.2.1.3.5.7
Broerkes, Krijnje [Partner van 1]  1; 1.1; 1.2
Bronkema, Jakob (*30-07-1823, †19-12-1890) [Schoonvader van 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6
Bronkema, Liene/Lena (*31-03-1866, †23-01-1954) [Partner van 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6; 1.1.3.3.6.1; 1.1.3.3.6.3; 1.1.3.3.6.5
Bruining, Alberdina (~18-06-1786, †08-01-1826) [Schoonmoeder van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Buikema, Eije Pieters (*20-04-1805, †26-04-1865) [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Buikema, Jan (*05-04-1854, †20-07-1876) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.4
Buikema, Martje (*21-05-1851, †10-01-1940) [Dochter van 1.1.3.2]  1.1.3.2.3
Buikema, Pieter (*22-10-1845, †03-08-1926) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.1
Buikema, Rijke (*29-08-1858, †14-06-1913) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.5
Buikema, Stijntje (*09-02-1848, †22-02-1878) [Dochter van 1.1.3.2]  1.1.3.2.2
Buikema/Beukema, Harm Jans [Schoonvader van 1.1.3]  1.1.3
Buikema/Beukema, Pieter Rijkes (~19-09-1773, †07-08-1819) [Schoonvader van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Bulthuis, Anje Hendriks (*07-06-1807, †17-07-1860) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7
Burger, Wilhelmina Maria (Wilma) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2
Burggraaff, Johanna Maria (Hanneke) [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.1; 1.1.1.2.1.5.3.1.2
Cleveringa, Janna Dina (*16-12-1806, †21-01-1885) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4
Damminga, Dietje (*20-01-1905, †28-07-1990) [Nummer 1.1.1.2.1.4.2]  1.1.1.2.1.4.2
Damminga, Emke (*09-11-1910, †04-08-1994) [Nummer 1.1.1.2.1.4.4]  1.1.1.2.1.4.4; 1.1.1.2.1.4.4.1; 1.1.1.2.1.4.4.2; 1.1.1.2.1.4.4.3
Damminga, Geertruida (*26-12-1906, †30-08-1995) [Nummer 1.1.1.2.1.4.3]  1.1.1.2.1.4.3
Damminga, Grietje [Dochter van 1.1.1.2.1.4]  1.1.1.2.1.4.7
Damminga, Grietje (*20-11-1884, †24-11-1968) [Partner van 1.1.1.2.1.5]  1.1.1.2.1.5; 1.1.1.2.1.5.1; 1.1.1.2.1.5.2; 1.1.1.2.1.5.3; 1.1.1.2.1.5.4; 1.1.1.2.1.5.6; 1.1.1.2.1.5.7; 1.1.1.2.1.5.8
Damminga, Jakob (*13-04-1913, †02-11-2006) [Zoon van 1.1.1.2.1.4]  1.1.1.2.1.4.5
Damminga, Jan (*05-12-1840, †23-12-1905) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.4] [Schoonvader van 1.1.1.2.1.5]  1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.5
Damminga, Jan (*28-08-1903, †18-08-1996) [Nummer 1.1.1.2.1.4.1]  1.1.1.2.1.4.1
Damminga, Klaas (*12-09-1915, †13-07-2007) [Zoon van 1.1.1.2.1.4]  1.1.1.2.1.4.6
Damminga, Lammert (*08-06-1873, †04-01-1930) [Partner van 1.1.1.2.1.4]  1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.4.1; 1.1.1.2.1.4.2; 1.1.1.2.1.4.3; 1.1.1.2.1.4.4
Danhof, Trientje Geerts (~25-07-1747, †15-09-1826) [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
Deen, Anne Hilde van der [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.2.3]  1.1.1.2.1.5.1.2.3
Deen, Carin van der (*14-10-1968, †12-02-1996) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.2.2]  1.1.1.2.1.5.1.2.2
Deen, Marjan Antoinette van der [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.2.1]  1.1.1.2.1.5.1.2.1
Deen, Nieklaas (Nico) van der [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.2.1; 1.1.1.2.1.5.1.2.2; 1.1.1.2.1.5.1.2.3
Dijken, Hillechien (Hillie) van (*23-05-1913, †18-04-1996) [Partner van 1.1.1.2.1.5.1]  1.1.1.2.1.5.1; 1.1.1.2.1.5.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.3; 1.1.1.2.1.5.1.5; 1.1.1.2.1.5.1.6; 1.1.1.2.1.5.1.7
Dijkhuis, Gerrit (*28-07-1849, †12-06-1914) [Partner van 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2
Dijkhuis, Harm Berends (*16-03-1807, †29-01-1872) [Schoonvader van 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2
Dijksterhuis, Anneke Christina [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1.1
Dijkstra, Geeske (*15-12-1828, †07-10-1921) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.4.3]  1.1.1.2.4.3
Doornbos, Toos (*11-02-1932, †09-06-2002) [Partner van 1.1.1.2.1.3.6]  1.1.1.2.1.3.6; 1.1.1.2.1.3.6.1; 1.1.1.2.1.3.6.2; 1.1.1.2.1.3.6.3; 1.1.1.2.1.3.6.4; 1.1.1.2.1.3.6.5; 1.1.1.2.1.3.6.6; 1.1.1.2.1.3.6.7; 1.1.1.2.1.3.6.8
Duine, Abraham Izak (*18-08-1914, †21-02-1994) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4
Duine, Adriaan (Adrie) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4
Duine, Jan Adriaan (Jan) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4.3
Duine, Maatje Sophia (Maaike) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4.2
Duine, Rembertus Abraham (Rembert) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4.1
Eijes, Stientje (~25-04-1779, †30-10-1813) [Schoonmoeder van 1.1.3.2]  1.1.3.2
England, Mary [Partner van 1.1.1.2.1.5.2]  1.1.1.2.1.5.2
Faber, Geertruid (*11-12-1849, †06-06-1932) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.4] [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.5]  1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.5
Formsma, Jakob (*19-04-1837, †26-01-1905) [Schoonvader van 1.1.1.2.4.3]  1.1.1.2.4.3
Formsma, Jan (*07-11-1873, †09-07-1946) [Partner van 1.1.1.2.4.3]  1.1.1.2.4.3
Found, Harry [Partner van 1.1.1.2.1.3.3]  1.1.1.2.1.3.3
Fraeijenhove, Anthonie van (*17-08-1827, †16-12-1872) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Fraeijenhove, Maria van (*07-06-1865, †02-01-1909) [Partner van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3.1
Gerritsen, Cornelius (*08-05-1892, †17-12-1971) [Partner van 1.1.3.3.6.1]  1.1.3.3.6.1
Gerritsen, Gerald (*28-03-1847, †22-02-1899) [Schoonvader van 1.1.3.3.6.1]  1.1.3.3.6.1
Gonlag, Floor [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.2.1]  1.1.1.2.1.5.1.2.1.1
Gonlag, Marco [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.2.1]  1.1.1.2.1.5.1.2.1
Gonlag, Tom Rutger [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.2.1]  1.1.1.2.1.5.1.2.1.2
Habok, Rose [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.6]  1.1.1.2.1.3.6.6
Hazekamp, Brechtje Jans (*26-09-1808, †27-11-1877) [Schoonmoeder van 1.1.3.1.1] [Schoonmoeder van 1.1.3.1.2]  1.1.3.1.1; 1.1.3.1.2
Heerema, G [Partner van 1.1.1.2.1.4.4.1]  1.1.1.2.1.4.4.1
Heijde, Tona van der [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6
Hes, Hindrik (*14-08-1857, †03-08-1926) [Partner van 1.1.3.6.2]  1.1.3.6.2
Hes, Jurjen (*26-11-1819, †04-12-1864) [Schoonvader van 1.1.3.6.2]  1.1.3.6.2
Hinte, Cornelis van (*05-08-1878, †23-03-1968) [Partner van 1.1.1.2.1.4.2]  1.1.1.2.1.4.2
Hoed, Dick van den [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.2.2]  1.1.1.2.1.5.1.2.2
Honders, Aad [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.2]  1.1.1.2.1.3.6.2
Honders, Alexander [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.2]  1.1.1.2.1.3.6.2.2
Honders, Annemarie [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.2]  1.1.1.2.1.3.6.2.3
Honders, Arthur [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.2]  1.1.1.2.1.3.6.2.1
Horrenga, Trientje/Kate (*05-10-1864, †11-06-1962) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.6.3]  1.1.3.3.6.3
Hoving, Berber Alberdina [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.6]  1.1.1.2.1.5.1.6
Hoving, Marieke Josephine [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.6]  1.1.1.2.1.5.1.6.1
Israel, Prientje (*28-07-1841, †20-01-1931) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Janse, Jan Jans (*20-01-1776, †16-10-1847) [Schoonvader van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Janse, Pieter Cornel Cornelia Jans (*23-11-1811, †01-11-1873) [Partner van 1.1.3.1]  1.1.3.1; 1.1.3.1.1; 1.1.3.1.2
Jansen, Jantina (Tineke) [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.3
Jeronimus, Iman (*01-10-1931, †11-10-2001) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6
Jeronimus, Neeltje Elizabeth (Elly) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6
Jolman, Aafke Geerte (~03-05-1800, †05-12-1884) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Kaeser, Moritz [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.5.3.2.1
Kampen, Luiktje van (*24-10-1825, †14-03-1890) [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Kampen, Tamme Mechiels van (*04-04-1787, †30-03-1861) [Schoonvader van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Kampenga, Berendje (*19-01-1839, †09-12-1919) [Partner van 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4; 1.1.1.2.4.1; 1.1.1.2.4.3
Kampenga, Tamme Klasen (*26-04-1791, †06-09-1849) [Schoonvader van 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4
Kampstra, Knelske Gerrits (*22-12-1810, †08-07-1888) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2
Klinkert, Riemke (*16-06-1826, †10-04-1919) [Schoonmoeder van 1.1.3.6.2]  1.1.3.6.2
Klooster, Aartje Sophia van der [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3.2
Klooster, Bernie (*11-09-1898, †24-08-1960) [Partner van 1.1.3.3.6.3]  1.1.3.3.6.3
Klooster, Geert/George (*29-04-1863, †23-09-1935) [Schoonvader van 1.1.3.3.6.3]  1.1.3.3.6.3
Klooster, Geertruidus (Truidus) van der (*17-06-1943, †07-12-2005) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3
Klooster, Gerard van der (*1915, †02-11-1974) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3
Klooster, Gerardus van der [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3.1
Klugkist, Henderika Geertruida (*27-04-1895) [Partner van 1.1.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.4.1.3
Knippenburg, Johanna [Partner van 1.1.1.2.1.4.1]  1.1.1.2.1.4.1
Koning, Jakob Klasens (*29-05-1803, †21-05-1864) [Schoonvader van 1.1.3.3]  1.1.3.3
Koning, Janneke (*11-11-1825, †24-09-1882) [Partner van 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.2; 1.1.3.3.5; 1.1.3.3.6
Koning, Martje (*21-03-1856, †29-06-1883) [Partner van 1.1.3.5.1]  1.1.3.5.1
Kooi, Maiske (*02-12-1846, †10-06-1916) [Partner van 1.1.1.3.5]  1.1.1.3.5
Kornellis, Klaas [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2
Kouwer, Blazina Elizabeth [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7
Kuiper, Janna (*06-06-1857, †>1930) [Partner van 1.1.1.4.4]  1.1.1.4.4
Latupeirissa, Johan Matthijs (Hanny) [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.1.3
Latupeirissa, Noa [Kind van 1.1.1.2.1.5.1.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.1.3.3
Latupeirissa, Noemi Rachèle [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.1.3.2
Latupeirissa, Zoë [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.1.3.1
Leppink, Christina (Christa) [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.1.2
Leunis, Cornelis (*13-11-1842, †12-03-1920) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Lier, Bruin van (*03-01-1833, †02-07-1897) [Schoonvader van 1.1.1.2.4.1]  1.1.1.2.4.1
Lier, Bruin van (*28-11-1896) [Nummer 1.1.1.2.4.1.3]  1.1.1.2.4.1.3
Lier, Frederik van (*28-02-1894) [Nummer 1.1.1.2.4.1.2]  1.1.1.2.4.1.2
Lier, Johannes van (*11-06-1864, †07-04-1950) [Partner van 1.1.1.2.4.1]  1.1.1.2.4.1; 1.1.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.4.1.3
Lier, Trientje van (*16-08-1892, †16-10-1892) [Dochter van 1.1.1.2.4.1]  1.1.1.2.4.1.1
Lindenburg, Abraham (*31-07-1890, †08-02-1953) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.5.8]  1.1.1.2.1.5.8
Lindenburg, Emma Nelly (Emmy) (*31-12-1921, †02-04-2006) [Partner van 1.1.1.2.1.5.8]  1.1.1.2.1.5.8; 1.1.1.2.1.5.8.1; 1.1.1.2.1.5.8.2; 1.1.1.2.1.5.8.3
Lindhoud, Maatje (*29-07-1919, †02-05-2000) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4
Loots, Dietje Jans (*20-12-1840, †02-09-1895) [Partner van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.5
Loots, Jan Jans (*26-10-1814, †21-02-1887) [Schoonvader van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1
Manschot, Geertruida (*15-03-1909, †24-07-1987) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1
Martens, Anje Berends (*02-03-1815, †05-01-1881) [Partner van 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.2; 1.1.1.2.3; 1.1.1.2.4; 1.1.1.2.7
Martens, Berend Hendriks (*1773, †>1828) [Schoonvader van 1.1.1.2]  1.1.1.2
Meel, Catharina Sophia (Katrien) van [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.5]  1.1.1.2.1.3.5.5.1
Meel, Geerten Rembertus (Geerten) van [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.5]  1.1.1.2.1.3.5.5.3
Meel, Jacobus Antoon (Koos) van [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.5]  1.1.1.2.1.3.5.5.2
Meel, Jacques van [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.5]  1.1.1.2.1.3.5.5
Meertens, Abeltje (~24-09-1775, †12-05-1812) [Schoonmoeder van 1.1.1.4]  1.1.1.4
Meester, G [Partner van 1.1.1.2.1.4.4.3]  1.1.1.2.1.4.4.3
Meijer, Aries (*10-01-1872, †27-10-1872) [Zoon van 1.1.3.1.2]  1.1.3.1.2.1
Meijer, Aries Jans (~24-01-1802, †26-03-1855) [Schoonvader van 1.1.3.1.1] [Schoonvader van 1.1.3.1.2]  1.1.3.1.1; 1.1.3.1.2
Meijer, Caroline Monique (Carli) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.4]  1.1.1.2.1.3.2.4
Meijer, Geertruid Jans (*15-12-1829, †27-10-1868) [Partner van 1.1.3.6]  1.1.3.6; 1.1.3.6.2
Meijer, Jan Jans (~08-05-1796, †15-02-1872) [Schoonvader van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Meijer, Jantje (*03-11-1834, †16-02-1875) [Partner van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1
Meijer, Simon (*10-02-1839, †12-05-1893) [Partner van 1.1.3.1.2]  1.1.3.1.2
Mennes, Geertje Sierts (~27-08-1786, †13-11-1848) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4
Mennes, Siert (~03-02-1743) [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Mensink, H [Partner van 1.1.1.2.1.4.4.2]  1.1.1.2.1.4.4.2
Middelburg, Albertina Leonora (*17-11-1900) [Partner van 1.1.1.2.4.1.2]  1.1.1.2.4.1.2
Molenhuis, Trientje (*26-04-1830, †19-08-1916) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6
Mos, Therese Augusta (Thera) [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.3]  1.1.1.2.1.5.3.3; 1.1.1.2.1.5.3.3.1
Muis, Jorien [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.7]  1.1.1.2.1.3.6.7
Muis, Maarten [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.7]  1.1.1.2.1.3.6.7.3
Muis, Marianne [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.7]  1.1.1.2.1.3.6.7.2
Muis, Suzanne [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.7]  1.1.1.2.1.3.6.7.1
Nieuwkerk, Adriana Hendrika (Adri) van (*08-08-1914, †31-01-2005) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.2.2; 1.1.1.2.1.3.2.4
Niewold, Abeltje (*23-11-1841, †28-09-1849) [Dochter van 1.1.1.4]  1.1.1.4.1
Niewold, Abeltje (*09-09-1858, †19-07-1917) [Nummer 1.1.1.4.5]  1.1.1.4.5
Niewold, Bouke (*21-10-1866, †26-12-1919) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.6
Niewold, Frederik (*22-09-1855, †25-07-1888) [Nummer 1.1.1.4.4]  1.1.1.4.4
Niewold, Geertje (*26-06-1846, †04-03-1865) [Dochter van 1.1.1.4]  1.1.1.4.2
Niewold, Jan (*26-11-1851, †14-11-1920) [Nummer 1.1.3.5.1]  1.1.3.5.1
Niewold, Jan Hendriks (~28-06-1780, †02-07-1832) [Schoonvader van 1.1.1.4] [Schoonvader van 1.1.3.5]  1.1.1.4; 1.1.3.5
Niewold, Jan Jans (*14-07-1806, †28-03-1879) [Partner van 1.1.1.4]  1.1.1.4; 1.1.1.4.3; 1.1.1.4.4; 1.1.1.4.5
Niewold, Jantje/Jennie (*26-06-1846, †08-04-1934) [Nummer 1.1.1.4.3]  1.1.1.4.3
Niewold, Johanna (*10-04-1870, †28-12-1937) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.7
Niewold, John Frederick (*26-05-1886, †10-01-1973) [Zoon van 1.1.1.4.4]  1.1.1.4.4.1
Niewold, Joseph Jans (*28-04-1827, †11-03-1887) [Partner van 1.1.3.5]  1.1.3.5; 1.1.3.5.1
Niewold, Martje (*12-01-1856, †18-02-1943) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.3
Niewold, Pieter (*28-11-1853, †27-01-1927) [Zoon van 1.1.3.5]  1.1.3.5.2
Niewold, Pieterke (*14-12-1862, †26-02-1908) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.5
Niewold, Trientje (*01-02-1859, †08-01-1922) [Dochter van 1.1.3.5]  1.1.3.5.4
Nijhoff, Aleid [Dochter van 1.1.1.2.1.3.10]  1.1.1.2.1.3.10.1
Nijhoff, Diet [Dochter van 1.1.1.2.1.3.10]  1.1.1.2.1.3.10.2
Nijhoff, Dolf [Zoon van 1.1.1.2.1.3.10]  1.1.1.2.1.3.10.3
Nijhoff, Freek [Partner van 1.1.1.2.1.3.10]  1.1.1.2.1.3.10
Oosterhuis, Hindrik (*05-08-1821, †25-04-1900) [Schoonvader van 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5
Oosterhuis, Ubel (*19-09-1857, †30-12-1939) [Partner van 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5
Pieters, Kornelske (~19-03-1769, †19-09-1846) [Schoonmoeder van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Pieters, Martje (*18-05-1795, †10-09-1857) [Schoonmoeder van 1.1.3.5]  1.1.3.5
Pieters, Trienje (*1754, †02-10-1827) [Schoonmoeder van 1.1.3]  1.1.3
Pieters, Trientje Klasen (*1750, †16-04-1828) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
Pijpelink, J.M. [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.2
Plaatzer, Cornelia (*08-05-1910, †?-01-1996) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2
Plas, Martine van der [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.3]  1.1.1.2.1.3.6.3
Potappel, Abraham Wittenius (*24-03-1874, †24-08-1959) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Potappel, Cornelia (*19-05-1883, †27-07-1939) [Partner van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.6; 1.1.1.2.1.3.7; 1.1.1.2.1.3.8; 1.1.1.2.1.3.10; 1.1.1.2.1.3.11; 1.1.1.2.1.4
Potappel, Jozias (*11-02-1834, †06-07-1897) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Potappel, Willem (*15-02-1870, †16-11-1947) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Reith, Jan (*03-03-1919, †03-05-2001) [Partner van 1.1.1.2.1.5.6]  1.1.1.2.1.5.6
Reith, Johanna Suzanna (Hanneke) [Dochter van 1.1.1.2.1.5.6]  1.1.1.2.1.5.6.1
Riddering, Jantje Elzes (*1799, †27-04-1856) [Schoonmoeder van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Riemens, Anthonie (*26-09-1842, †05-10-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Riemens, Marinus (*31-01-1832, †24-09-1911) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Riemens, Neeltje (*16-12-1835, †22-05-1898) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Roo, Harmen de [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.2.3]  1.1.1.2.1.5.1.2.3
Roo, Sanna de [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.2.3]  1.1.1.2.1.5.1.2.3.1
Roos, Abraham (Bram) [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.2]  1.1.1.2.1.5.3.2; 1.1.1.2.1.5.3.2.1
Roos, Cornélie Caroline (Carolien) [Dochter van 1.1.1.2.1.5.3.2]  1.1.1.2.1.5.3.2.2
Roos, Frédérique Angeline (Angela) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.5.3.2.1
Roos, Rembertus Abraham (Bart) [Zoon van 1.1.1.2.1.5.3.2]  1.1.1.2.1.5.3.2.3
Rouw, Adriana Janna (Jaantje) (*11-10-1905, †15-09-1991) [Partner van 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.1.2
Rouw, Cornelis Abraham (*03-08-1873, †03-01-1951) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1
Rozendaal, Peter [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.5]  1.1.1.2.1.3.6.5
Rozendaal, Sabine [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.5]  1.1.1.2.1.3.6.5.1
Rozendaal, Tom [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.5]  1.1.1.2.1.3.6.5.2
Rubens, Renje (~19-02-1764, †23-09-1825) [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2
Schenk, Albert [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.3.6.1
Schenk, Anna [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.3.6.1.3
Schenk, Bas [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.3.6.1.2
Schenk, Daan [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.3.6.1.1
Schot, Cinthia [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.8]  1.1.1.2.1.3.6.8
Setten, Corry van [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.2
Setten, Gerrit Jan van [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.3
Setten, Gerrit Jan van (*23-08-1876, †22-11-1943) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Setten, Jan Willem van (*26-10-1956, †24-05-1974) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.4
Setten, Johannes Jacobus (Johan) van (*24-06-1912, †28-12-1986) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Setten, Marijke van [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.1
Sijn, Neeltje van (*06-01-1889, †>1953) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.5.8]  1.1.1.2.1.5.8
Sjabbes, Sijmenje (*1755, †09-12-1818) [Partner van 1.2]  1.2
Slotema (levenloos *16-06-1926) [Dochter van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3.12
Slotema, Abraham (*21-11-1921, †14-08-1930) [Zoon van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3.9
Slotema, Alberdina (*22-01-1842, †02-10-1872) [Nummer 1.1.3.1.2]  1.1.3.1.2
Slotema, Amy [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6.1
Slotema, Anje (*12-03-1867, †07-06-1914) [Nummer 1.1.1.2.4.1]  1.1.1.2.4.1; 1.1.1.2.4.1.2; 1.1.1.2.4.1.3
Slotema, Anje (*07-06-1868, †16-04-1871) [Dochter van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3.1
Slotema, Anje (*01-05-1873, †27-10-1915) [Nummer 1.1.1.2.1.4]  1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.4.1; 1.1.1.2.1.4.2; 1.1.1.2.1.4.3; 1.1.1.2.1.4.4
Slotema, Anje (*18-11-1880, †01-06-1901) [Dochter van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3.4
Slotema, Anne Jorina [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.4]  1.1.1.2.1.3.2.4.1
Slotema, Antoinet [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.7]  1.1.1.2.1.3.6.7
Slotema, Antoinette [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.7]  1.1.1.2.1.5.1.7
Slotema, Bastiaan Willem (Bas) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7.2
Slotema, Boele (*15-03-1809, []12-04-1809) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.1
Slotema, Boele (*31-03-1866) [Zoon van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2.1
Slotema, Boele (*23-07-1873, †28-07-1873) [Zoon van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.1
Slotema, Boele (*18-01-1875, †12-06-1893) [Zoon van 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1.2
Slotema, Boele (*03-06-1876, †18-07-1903) [Zoon van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3.3
Slotema, Boele Klasen (~1751, †31-12-1829) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
Slotema, Boele Klasen (*28-04-1810, †09-10-1870) [Nummer 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.2; 1.1.1.2.3; 1.1.1.2.4; 1.1.1.2.7
Slotema, Boele Pieters (*09-08-1811, †24-10-1869) [Nummer 1.1.3.1]  1.1.3.1; 1.1.3.1.1; 1.1.3.1.2
Slotema, Bouwiena (*28-05-1923, †24-01-2012) [Nummer 1.1.1.2.1.3.10]  1.1.1.2.1.3.10
Slotema, Bouwina (*20-11-1868, †24-06-1893) [Dochter van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.2
Slotema, Brian [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.6]  1.1.1.2.1.3.6.6.2
Slotema, Broer Klasen (~21-10-1753, †14-02-1827) [Nummer 1.2]  1.2
Slotema, Carla Geertruida Arian (Carla) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1.1
Slotema, Christina Wilhelmina (Karin) [Dochter van 1.1.1.2.1.5.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.1.1
Slotema, Cockie [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.2]  1.1.1.2.1.3.6.2
Slotema, Cornelia (Corrie) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3
Slotema, Cornélie Angeline (Nel) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.2]  1.1.1.2.1.5.3.2; 1.1.1.2.1.5.3.2.1
Slotema, Corrie [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.1
Slotema, Daan [Zoon van 1.1.1.2.1.5.8.3]  1.1.1.2.1.5.8.3.1
Slotema, David Benjamin [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.5]  1.1.1.2.1.5.1.5.2
Slotema, Dietje (Diet) (*26-05-1913, †24-09-1982) [Nummer 1.1.1.2.1.3.3]  1.1.1.2.1.3.3
Slotema, Ellina Everdina (Elly) (*21-12-1919, †03-06-1998) [Nummer 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7
Slotema, Els [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.1]  1.1.1.2.1.3.6.1
Slotema, Emke [Nummer 1.1.1.2.1.3.7]  1.1.1.2.1.3.7
Slotema, Emke (*23-01-1867, †25-08-1892) [Dochter van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1.1
Slotema, Erwin Roland [Adoptiezoon van 1.1.1.2.1.5.8.1]  1.1.1.2.1.5.8.1.1
Slotema, Esther Maria (Esther) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2.3
Slotema, Eveline Therese (Eveline) [Dochter van 1.1.1.2.1.5.3.3]  1.1.1.2.1.5.3.3.2
Slotema, Fannie (*23-03-1901, †18-11-1998) [Nummer 1.1.3.3.6.3]  1.1.3.3.6.3
Slotema, Fenna (*31-07-1853, †28-03-1881) [Nummer 1.1.3.3.2]  1.1.3.3.2
Slotema, Fennechijn Klasen (*01-09-1815, †22-01-1907) [Nummer 1.1.1.4]  1.1.1.4; 1.1.1.4.3; 1.1.1.4.4; 1.1.1.4.5
Slotema, Frederik Philip (Frits) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.3]  1.1.1.2.1.5.3.3; 1.1.1.2.1.5.3.3.1
Slotema, Frederika (*28-08-1870, †20-05-1922) [Nummer 1.1.1.2.4.3]  1.1.1.2.4.3
Slotema, Freerk (*02-11-1842, †06-07-1870) [Nummer 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4; 1.1.1.2.4.1; 1.1.1.2.4.3
Slotema, Freerk Klasen (*09-01-1822, †13-01-1840) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.7
Slotema, Froukje [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.3]  1.1.1.2.1.3.6.3.2
Slotema, Geert (*11-02-1839, †14-12-1899) [Nummer 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Slotema, Geertruida Antje (*26-03-1916, †03-05-1917) [Dochter van 1.1.1.2.1.5]  1.1.1.2.1.5.5
Slotema, Gerard (Gerard) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7
Slotema, Gerard [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.6]  1.1.1.2.1.3.6.6
Slotema, Gerard (*09-03-1917, †12-04-2011) [Nummer 1.1.1.2.1.3.6]  1.1.1.2.1.3.6; 1.1.1.2.1.3.6.1; 1.1.1.2.1.3.6.2; 1.1.1.2.1.3.6.3; 1.1.1.2.1.3.6.4; 1.1.1.2.1.3.6.5; 1.1.1.2.1.3.6.6; 1.1.1.2.1.3.6.7; 1.1.1.2.1.3.6.8
Slotema, Grietje (Greet) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.2.1; 1.1.1.2.1.5.1.2.2; 1.1.1.2.1.5.1.2.3
Slotema, Hans [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.5]  1.1.1.2.1.5.1.5
Slotema, Harm (*29-01-1817, †13-01-1874) [Nummer 1.1.3.3]  1.1.3.3; 1.1.3.3.2; 1.1.3.3.5; 1.1.3.3.6
Slotema, Harry [Nummer 1.1.1.2.1.5.8.3]  1.1.1.2.1.5.8.3
Slotema, Hilje Broers (~30-09-1781, †24-11-1852) [Dochter van 1.2]  1.2.1
Slotema, Hilly Klaziena [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.3.2
Slotema, Ineke Marijke [Dochter van 1.1.1.2.1.5.4]  1.1.1.2.1.5.4.3
Slotema, Jaap [Nummer 1.1.1.2.1.5.4.1]  1.1.1.2.1.5.4.1
Slotema, Jacob (*12-02-1867, †29-06-1915) [Nummer 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6; 1.1.3.3.6.1; 1.1.3.3.6.3; 1.1.3.3.6.5
Slotema, Jacob (*22-02-1903, †06-10-1986) [Zoon van 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6.4
Slotema, Jacob Lammert (*01-10-1914, †21-06-1982) [Nummer 1.1.1.2.1.5.4]  1.1.1.2.1.5.4; 1.1.1.2.1.5.4.1; 1.1.1.2.1.5.4.2
Slotema, Jan [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2
Slotema, Jan (*18-04-1845, †26-02-1848) [Zoon van 1.1.3.1]  1.1.3.1.3
Slotema, Jan (*26-05-1856, †22-09-1858) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.1
Slotema, Jan (*19-03-1857, †02-09-1859) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.3
Slotema, Jan (*06-11-1859, †01-10-1862) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.4
Slotema, Jan (*23-08-1868, †25-06-1869) [Zoon van 1.1.3.6]  1.1.3.6.3
Slotema, Jan (*18-12-1870, †30-03-1940) [Nummer 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.6; 1.1.1.2.1.3.7; 1.1.1.2.1.3.8; 1.1.1.2.1.3.10; 1.1.1.2.1.3.11; 1.1.1.2.1.4
Slotema, Jan (*09-09-1872, †24-05-1898) [Zoon van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3.2
Slotema, Jan (*17-12-1911) [Nummer 1.1.1.2.1.5.2]  1.1.1.2.1.5.2
Slotema, Jan (Jan) (*20-02-1942, †02-03-2002) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1
Slotema, Jan Cornelis (Jan) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1.1
Slotema, Jan Enne [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1]  1.1.1.2.1.5.1.4
Slotema, Jan Riekes (*30-10-1821, †15-01-1846) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.4
Slotema, Janna (*25-08-1868, †23-08-1874) [Dochter van 1.1.1.2.4]  1.1.1.2.4.2
Slotema, Jantine Grietje Dietje (*07-12-1917, †22-03-2009) [Nummer 1.1.1.2.1.5.6]  1.1.1.2.1.5.6
Slotema, Jennie (*26-09-1896, †27-06-1989) [Nummer 1.1.3.3.6.1]  1.1.3.3.6.1
Slotema, Johan [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.3]  1.1.1.2.1.3.6.3
Slotema, Johan Liewe (*19-12-1921, †25-11-2008) [Nummer 1.1.1.2.1.5.8]  1.1.1.2.1.5.8; 1.1.1.2.1.5.8.1; 1.1.1.2.1.5.8.2; 1.1.1.2.1.5.8.3
Slotema, Johanna Maria (Rinske) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.1.2]  1.1.1.2.1.5.3.1.2
Slotema, Joppa (Jop) (*13-11-1924, †31-01-2003) [Nummer 1.1.1.2.1.3.11]  1.1.1.2.1.3.11
Slotema, Jos [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.4]  1.1.1.2.1.3.6.4.1
Slotema, Jozias (Jos) [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.4]  1.1.1.2.1.3.2.4
Slotema, Jozias (Jo) (*16-01-1912, †04-12-1979) [Nummer 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.2.2; 1.1.1.2.1.3.2.4
Slotema, Julian [Adoptiezoon van 1.1.1.2.1.5.2]  1.1.1.2.1.5.2.1
Slotema, Juultje [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.3]  1.1.1.2.1.3.6.3.1
Slotema, Klaas [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.8]  1.1.1.2.1.3.6.8
Slotema, Klaas [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.6]  1.1.1.2.1.5.1.6
Slotema, Klaas [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.3.1
Slotema, Klaas (*13-09-1828, †23-05-1901) [Nummer 1.1.3.6]  1.1.3.6; 1.1.3.6.2
Slotema, Klaas (*17-11-1833, †01-04-1914) [Nummer 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.4; 1.1.1.2.1.5
Slotema, Klaas (*13-08-1910, †11-02-1996) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1]  1.1.1.2.1.5.1; 1.1.1.2.1.5.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.3; 1.1.1.2.1.5.1.5; 1.1.1.2.1.5.1.6; 1.1.1.2.1.5.1.7
Slotema, Klaas Anthonie (Klaas) (*25-04-1905, †26-06-1992) [Nummer 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.1.2
Slotema, Klaas Boeles (~25-03-1781, †07-02-1826) [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4
Slotema, Lena (*20-07-1907, †09-05-1997) [Nummer 1.1.3.3.6.5]  1.1.3.3.6.5
Slotema, Lily Margreet (Lily) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.4]  1.1.1.2.1.5.3.4
Slotema, Maarten Philip (Maarten) [Zoon van 1.1.1.2.1.5.3.3]  1.1.1.2.1.5.3.3.3
Slotema, Marcel [Zoon van 1.1.1.2.1.3.6.4]  1.1.1.2.1.3.6.4.2
Slotema, Marga [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.5]  1.1.1.2.1.3.6.5
Slotema, Mariska Marina (Mariska) [Dochter van 1.1.1.2.1.5.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.1.4
Slotema, Marten (*10-12-1845, †27-12-1845) [Zoon van 1.1.1.2]  1.1.1.2.5
Slotema, Martje (*14-02-1848, †08-06-1860) [Dochter van 1.1.1.2]  1.1.1.2.6
Slotema, Martje (*15-10-1850, †25-02-1862) [Dochter van 1.1.3.1]  1.1.3.1.4
Slotema, Martje (*09-11-1859, †11-06-1923) [Nummer 1.1.3.6.2]  1.1.3.6.2
Slotema, Martje (*26-02-1862, †02-06-1943) [Nummer 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5
Slotema, Meinhard Gradus [Zoon van 1.1.1.2.1.5.3.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.3.1.1
Slotema, Merel [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.8]  1.1.1.2.1.3.6.8.1
Slotema, Naomi Sanne [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.5]  1.1.1.2.1.5.1.5.1
Slotema, Nelly Maria [Nummer 1.1.1.2.1.5.8.2]  1.1.1.2.1.5.8.2
Slotema, Pieter [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.3
Slotema, Pieter (*29-10-1840, †24-01-1889) [Nummer 1.1.3.1.1]  1.1.3.1.1
Slotema, Pieter (*27-06-1852, †05-10-1852) [Zoon van 1.1.3.3]  1.1.3.3.1
Slotema, Pieter Boeles (*28-03-1787, †26-02-1848) [Nummer 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.5; 1.1.3.6
Slotema, Pieternella (Nelleke) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.4]  1.1.1.2.1.3.5.4
Slotema, Pieternella (Pieto) [Nummer 1.1.1.2.1.3.8]  1.1.1.2.1.3.8; 1.1.1.2.1.3.8.3
Slotema, Prientje (Prien) (*18-07-1914, †09-02-2007) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Slotema, Rembertus (Bert) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6
Slotema, Rembertus (Rembert) [Nummer 1.1.1.2.1.3.6.4]  1.1.1.2.1.3.6.4
Slotema, Rembertus (Bert) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.1; 1.1.1.2.1.5.3.1.2
Slotema, Rembertus (Bert) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.3
Slotema, Rembertus (Bert) [Nummer 1.1.1.2.1.5.8.1]  1.1.1.2.1.5.8.1
Slotema, Rembertus (*27-05-1836, †24-01-1869) [Nummer 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Slotema, Rembertus (*05-12-1875, †05-02-1960) [Nummer 1.1.1.2.1.5]  1.1.1.2.1.5; 1.1.1.2.1.5.1; 1.1.1.2.1.5.2; 1.1.1.2.1.5.3; 1.1.1.2.1.5.4; 1.1.1.2.1.5.6; 1.1.1.2.1.5.7; 1.1.1.2.1.5.8
Slotema, Rembertus (Bert) (*22-04-1913, †01-06-1975) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3]  1.1.1.2.1.5.3; 1.1.1.2.1.5.3.1; 1.1.1.2.1.5.3.2; 1.1.1.2.1.5.3.3; 1.1.1.2.1.5.3.4
Slotema, Rembertus (*27-01-1916, †19-07-1983) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5]  1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.5.1; 1.1.1.2.1.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.5.3; 1.1.1.2.1.3.5.4; 1.1.1.2.1.3.5.5; 1.1.1.2.1.3.5.6; 1.1.1.2.1.3.5.7
Slotema, Rembertus Bastiaan (Remko) [Zoon van 1.1.1.2.1.5.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.1.3
Slotema, Robert Jan (Robert) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.5.1.2
Slotema, Roland [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2.1
Slotema, Rolienke Elke [Dochter van 1.1.1.2.1.5.8.1]  1.1.1.2.1.5.8.1.2
Slotema, Rudolf Bert [Zoon van 1.1.1.2.1.5.4]  1.1.1.2.1.5.4.4
Slotema, Sandrina Louisa (Sandrien) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2
Slotema, Sebastiaan Buddy [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.4]  1.1.1.2.1.3.2.4.2
Slotema, Siertdina (*24-10-1817, †15-12-1817) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.5
Slotema, Siertdina (*16-12-1818, †>1853) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.6
Slotema, Sijmenje (~14-08-1784, †16-07-1845) [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Slotema, Simonje Klaassens (*19-03-1825, †25-03-1849) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.8
Slotema, Sjoerd Abraham (Sjoerd) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7.1
Slotema, Sophia (Sophie) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.5]  1.1.1.2.1.3.5.5
Slotema, Tally [Nummer 1.1.1.2.1.5.4.2]  1.1.1.2.1.5.4.2
Slotema, Tanneke Maria Cornelia (Tannie) [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.2
Slotema, Tena (*26-07-1898, †15-12-1992) [Dochter van 1.1.3.3.6]  1.1.3.3.6.2
Slotema, Thomas [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2.2
Slotema, Tim [Zoon van 1.1.1.2.1.5.8.3]  1.1.1.2.1.5.8.3.2
Slotema, Tina [Adoptiedochter van 1.1.1.2.1.5.2]  1.1.1.2.1.5.2.2
Slotema, Trientje (*12-04-1825, †17-12-1893) [Nummer 1.1.3.5]  1.1.3.5; 1.1.3.5.1
Slotema, Trientje (*20-06-1851, †02-01-1924) [Nummer 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7
Slotema, Trientje Klasen (*01-12-1813, †28-03-1864) [Nummer 1.1.1.3]  1.1.1.3; 1.1.1.3.3; 1.1.1.3.5
Slotema, Trijntje Pieters (*29-09-1814, †26-01-1898) [Nummer 1.1.3.2]  1.1.3.2
Slotema, Tunske Margreet (Tineke) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.1.3
Slotema, Vien Vien [Dochter van 1.1.1.2.1.3.6.6]  1.1.1.2.1.3.6.6.1
Slotema, Wouter Frederik (Wouter) [Nummer 1.1.1.2.1.5.3.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.3.1
Slotema, Yvette [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.6]  1.1.1.2.1.3.5.6.2
Snijders, Sonja [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.5]  1.1.1.2.1.5.1.5
Snoodijk, Conny [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7
Snoodijk, Abraham Pieter [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.7]  1.1.1.2.1.3.5.7
Sondorp, M.H. [Partner van 1.1.1.2.1.5.4.1]  1.1.1.2.1.5.4.1
Spaans, Gerard [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2
Spaans, Corine [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2.1
Spaans, Rembertus Simon (Renze) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2.2
Spaans, Simon (*15-05-1910, †20-06-1989) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2
Stamhuis, Cornelis (*23-08-1905, †07-03-1983) [Partner van 1.1.1.2.1.4.3]  1.1.1.2.1.4.3
Stearns, Katy (*?-11-1881, †1948) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.6.5]  1.1.3.3.6.5
Steur, Marretje van der (*04-08-1881, †>1943) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Stoit/Stuit, Otto (*13-04-1850, †03-09-1888) [Partner van 1.1.1.4.5]  1.1.1.4.5
Stronkhorst, Annelisse Christine [Dochter van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.5
Stronkhorst, Ellen [Dochter van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.4
Stronkhorst, Hendrik (*08-10-1916, †05-05-1980) [Partner van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7
Stronkhorst, Hendrik Johan [Zoon van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.6
Stronkhorst, Margaretha Gezina [Dochter van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.3
Stronkhorst, Marina Geertruida [Dochter van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.1
Stronkhorst, Robert Johan [Zoon van 1.1.1.2.1.5.7]  1.1.1.2.1.5.7.2
Talsma, Els [Dochter van 1.1.1.2.1.3.11]  1.1.1.2.1.3.11.1
Talsma, Sijtze [Partner van 1.1.1.2.1.3.11]  1.1.1.2.1.3.11
Talsma, Sjoerd [Zoon van 1.1.1.2.1.3.11]  1.1.1.2.1.3.11.2
Thijs, Annette [Partner van 1.1.1.2.1.3.8.3]  1.1.1.2.1.3.8.3
Top, Remke Rijpkes (*11-04-1788, †29-08-1876) [Schoonmoeder van 1.1.1.2]  1.1.1.2
Valkenburg, Abraham Guillaume (Bram) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.8]  1.1.1.2.1.3.8.4
Valkenburg, Cornelis Hendrik (Kees) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.8]  1.1.1.2.1.3.8.2
Valkenburg, Jan (Jan) [Nummer 1.1.1.2.1.3.8.3]  1.1.1.2.1.3.8.3
Valkenburg, Wilhelmina Louise Maria (Willemien) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.8]  1.1.1.2.1.3.8.1
Valkenburg, Willem (*05-09-1921, †21-05-1990) [Partner van 1.1.1.2.1.3.8]  1.1.1.2.1.3.8; 1.1.1.2.1.3.8.3
Veen, Pieter Johannes (Pieter) [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.4]  1.1.1.2.1.5.3.4
Velde, Jan van der (*30-12-1835, †07-11-1892) [Partner van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Venhuizen, Pieterke/Pearl (*15-05-1856, †18-04-1939) [Partner van 1.1.3.5.1]  1.1.3.5.1
Verburgt, Carolina Wilhelmina [Partner van 1.1.1.2.1.5.8.3]  1.1.1.2.1.5.8.3
Vogelesang, Christina Cornelia Hendrika (Titi) (*27-10-1917, †14-03-1994) [Partner van 1.1.1.2.1.5.3]  1.1.1.2.1.5.3; 1.1.1.2.1.5.3.1; 1.1.1.2.1.5.3.2; 1.1.1.2.1.5.3.3; 1.1.1.2.1.5.3.4
Voltmers, Anje (*22-08-1875, †22-03-1942) [Dochter van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7.1
Voltmers, Bennie (*15-12-1889, †<1930) [Zoon van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7.4
Voltmers, Hendrik (*17-06-1845, †22-07-1899) [Partner van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7
Voltmers, Joe (*19-09-1887, †20-08-1947) [Zoon van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7.3
Voltmers, Johanna (*18-03-1877, †16-07-1877) [Dochter van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7.2
Voltmers, Johannes Hendriks (*11-08-1817, †10-03-1874) [Schoonvader van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7
Voltmers, Maarje Hendrika (*19-04-1892, †?-04-1981) [Dochter van 1.1.1.2.7]  1.1.1.2.7.5
Vries, Ruth Naomi Joanna de [Partner van 1.1.1.2.1.3.6.4]  1.1.1.2.1.3.6.4
Vrieze, Machteld [Partner van 1.1.1.2.1.5.3.3.1]  1.1.1.2.1.5.3.3.1
Warners, Antje Jans (~30-10-1808, †05-03-1879) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.3]  1.1.1.2.3
Werf, Harm Jouke (Herman) van der [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.7]  1.1.1.2.1.5.1.7
Werf, Paul van der [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.7]  1.1.1.2.1.5.1.7.2
Werf, Robin van der [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.7]  1.1.1.2.1.5.1.7.3
Werf, Susan van der [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.7]  1.1.1.2.1.5.1.7.1
Wiebemga, Fenje Klaassens (*16-03-1800, †31-10-1887) [Schoonmoeder van 1.1.3.3]  1.1.3.3
Wiemes, Tanneke (*15-12-1868, †20-02-1939) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1
Wieringa, Martje Abels (*15-04-1795, †11-04-1880) [Schoonmoeder van 1.1.3.6]  1.1.3.6
Wieringa, Trientje (*09-09-1838, †26-07-1920) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.4.1]  1.1.1.2.4.1
Wind, Christl Margreet [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.1.3]  1.1.1.2.1.5.1.1.3
Wind, Drewe Daniël [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.1.2.2
Wind, Drewe Hillebrand (Dre) [Partner van 1.1.1.2.1.5.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.1.1; 1.1.1.2.1.5.1.1.2; 1.1.1.2.1.5.1.1.3
Wind, Eva [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.1.2.1
Wind, Jan (John) [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1.1
Wind, Laura Janneke [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1.1.2
Wind, Marlous Margreet [Dochter van 1.1.1.2.1.5.1.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1.1.1
Wind, Max [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.1.2.3
Wind, Peter [Nummer 1.1.1.2.1.5.1.1.2]  1.1.1.2.1.5.1.1.2
Wind, Pieter Jan [Zoon van 1.1.1.2.1.5.1.1.1]  1.1.1.2.1.5.1.1.1.3
Wolf, Gertrude (*21-04-1853, †29-12-1915) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.6.1]  1.1.3.3.6.1
Zaltbommel, D.J. van [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3
Zetsma, Willemke (*21-09-1827, †08-02-1904) [Schoonmoeder van 1.1.3.3.5]  1.1.3.3.5
Zwart, Jantje (*15-05-1839) [Partner van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Zwart, Menne Jelles (~19-11-1780, †06-01-1848) [Schoonvader van 1.1.1.2.2]  1.1.1.2.2
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 30-07-2012 17:11